FORSKNING

Strategiska forskningsinitiativ ger upphov till ny spetskompetens inom kompetensbranscher som prognostiseras som viktiga i näringslivet.

Strategiska forskningsinititativ

Finansieringsmål

I projekttypen förutsätts visionäritet, mod och tvärsektorialitet. Utgångspunkten är en vision on en ny utmanande lösning som om den förverkligades skulle skapa betydande och omfattande nya möjligheter för näringslivet samt öka Finlands attraktionskraft som sakkunnig.

Visionen bör innehålla ett perspektiv på hurudan ny affärsverksamhet den nya informationen och kunnandet möjliggör.

  • Perspektiv på hur resultaten kan utnyttjas i Finland
  • Perspektiv på de möjliga sätt genom vilka man uppnår nivån för kunskapen som kan tas tillvara.

New calls is no longer arranged.

Brytande av ny mark med projekt

Det strategiska forskningsinitiativprojektets

  • forskningsämne är ett modigt nytt initiativ och i det ingår omständigheter samt kunnande på ett nytt sätt och ett mångsidigt sammanlänkande perspektiv.
  • Forskare i nyckelposition har en vision om framtidens kunskapsbehov, om betydelsen av kunnandet som ska utvecklas för näringslivets förnyande samt förmåga att stärka genomslagskraften för det nya kunnandet.

För strategiska forskningsinitiativ ordnas två ansökningar om året, i februari och i september.

I denna projekttyp förutsätts inte företagens deltagande. Företagen kan dock inhämta sakkännedom till projektets styrgruppsarbete. Observeras bör att ett deltagande företag inte får primär förhandlingsrätt till projektets resultat.

Har du redan bekantat dig med dessa?

FiDiPro-toppforskare

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme är Finlands Akademis och Tekes gemensamma program som erbjuder finländska forskningsinstitut och universitet möjligheten att för en begränsad tidsperiod anställa utländska toppforskare eller finländska toppforskare som verkat länge utomlands.

ERUF-finansiering

Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) resurser ger fler möjligheter för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt. Tekes beviljar ERUF-finansiering endast för projekt som bedriver offentlig forskning.

Europeiskt samarbete

Europeiska program och nätverk erbjuder många möjligheter till införskaffande av information och samarbete.