Anvisningar

Samprojekt

Tekes finansiering är i första hand avsedd för små- och medelstora företag. I presentationen intill beskrivs olika möjligheter för små- och medelstora företag, stora företag samt forskningsinstitut och universitet att delta i samprojekt. Projekt i vilka delatagarna endast utgörs av stora företag finansieras enligt de normala finansieringskriterierna för stora företag.

I internationella samprojekt finansierar Tekes finländska organisationer så att de principer som beskrivs här granskas utifrån den finländska gruppen.

Varje part i ett samprojekt skickar sin finansieringsansökan till Tekes, och till den ska parten bifoga den gemensamma projektplanen och en projektplan som beskriver partens egen andel. I ansökan ska partens eget agerande beskrivas.

I punkten 'Projektkod' i finansieringsansökan ska den gemensamt avtalade projektkoden anges, till exempel en förkortning av projektets namn. På detta sätt säkerställer man att projekten behandlas tillsammans även på Tekes.

Rapportering och särskilda villkor

Rapportering och särskilda villkorParterna i samprojekt rapporterar sina delprojekt och utfallet av samarbetet samtidigt i enlighet med tidsschemat för rapporteringen som nämns i finansieringsbeslutet. Den samtidiga rapporteringen underlättar uppföljningen av projektet och dess mål.

Utöver hur projektet framskrider och kostnadsuppföljningen för projektet rapporterar parterna, hur samarbetet i projektet har genomförts. Ändringar i samarbetet i relation till den godkända projektplanen kräver godkännande av Tekes på förhand.

Samarbetsavtal

Det är bra för parter i samprojekt att ingå ett ömsesidigt samarbetsavtal i vilket parterna bland annat avtalar om

  • ägar- och användarrättigheterna till resultaten
  • principerna för utbyte av information
  • fördelning av stora underleveranser mellan parterna
  • ansvarsfördelning om någon part måste dra sig tillbaka från projektet