Anvisningar

Anvisningar för ansökan

Typ av ansökan enligt finansieringsbehov

För att fatta finansieringsbeslut behöver vi uppgifter om sökanden och utvecklingsobjektet för finansieringen. Beslutet fattas alltid efter att vi har hört kunden. Innan du lämnar in finansieringsansökan ska du alltid diskutera ärendet med en sakkunnig på Tekes. Då blir det också lättare att hitta den finansiering och typ av ansökan som passar dig bäst.

Behandlingstiden för ansökan varierar med finansieringsbehovet. Vi strävar efter att fatta beslut om snabba projekt så fort som möjligt.

Ta del av ansökningsdetaljerna på sidan och vad du ska beakta om ansökan godkänns.

Ny kund

Om det är första gången du har att göra med Tekes är det bra att börja med Tekes sonderingstjänst. 

Exempelfiler för anskökan

Finansieringsansökan lämnas in via nätservicen till vilken man loggar in via sidan Nätservice i övre menyn. Om du vill ta del av frågorna i ansökan innan du registrerar dig ser du dem via länkarna i spalten bredvid.

Kontakta en expert på Tekes innan du lämnar in finansieringsansökan. Våra experter känner till program och nätverk som kan vara till nytta för ert arbete. Tekes experter kan också föreslå andra utvecklingsriktningar om det inte är aktuellt med finansiering från Tekes just nu.

Projektplan

Planera projektet omsorgsfullt

För beslutsfattande behöver Tekes en koncis och klar beskrivning av projektets centrala innehåll, mål, tidsschema och tillgängliga resurser. Planen används också för uppföljning av projektet och bedömningen av resultaten. En bra plan och ansökan säger också något om sökandens projekthanteringskompetens.

Om du fyllt i fälten i ansökan tillräckligt detaljerat behövs det eventuellt ingen separat projektplan. Du kan dock alltid lämna in en bilaga, och bilagor är obligatoriska i bland annat omfattande företagsprojekt, finansiering av unga innovativa företag och projekt inom offentlig forskning.

Finansieringsbeslut

Jakande finansieringsbeslut

Projektkostnader kan godkännas från och med den dag då Tekes har fått ansökan. Projektets bokföring och arbetstidsuppföljning ska dock vara i skick genast i början av projektet. Läs mer via länken Projektbokföring och arbetstidsuppföljning i spalten bredvid. Ta också del av de allmänna finansieringsvillkoren.

Sökande av ändring

Om du är missnöjd med Tekes beslut kan du söka ändring i det. Anvisningen för sökande av ändring bifogas alla beslut som skickas till kunderna. 

Finansiering kan inte beviljas om

  • sökanden är en fysisk person, inklusive privat näringsutövare (firma)
  • sökanden är ett företag i svårigheter enligt EU-bestämmelserna (insolvent eller har förlorat hälften av aktiekapitalet)
  • företaget har skatteskulder, obetalda tidigare Tekes-lån, betalningsstörningar eller andra icke-skötta ekonomiska åtaganden
  • projektplan saknas eller är otydlig
  • företaget saknar övrig finansiering (egen eller främmande) som projektet förutsätter
  • den utvecklade lösningen (produkt, tjänst etc.) är inte ny eller saknar tillräckliga konkurrensfördelar jämfört med befintliga lösningar på marknaden
  • projektet har endast en liten inverkan på företagets affärsverksamhet
  • Tekes finansiering inverkar inte på genomförandet av projektet

Behandling av ansökan vid Tekes

Behandlingstiden för ansökan påverkas av projektets storlek och innehåll. Vi strävar efter att behandla små och medelstora företags ansökningar inom 60 dagar och stora företags ansökningar inom 75 dagar från att vi fått ansökan. Det är bra att kontakta Tekes sakkunniga innan ansökan inlämnas.

Mer information

Ansökan kan redigeras tills den projektansvariga låser den för behandling. Tjänsten är inte tillgänglig strax efter att ansökan inlämnats och ännu inte registrerats av Tekes. Detta serviceavbrott kan vara två till tre dagar.

Löfte om servicetid

Den projektansvariga som utsetts för din ansökan visas i nätservicen. Den projektansvariga ger servicelöftet inom tre veckor från mottagandet av ansökan. Även servicelöftet visas i nätservicen.                        

Dialog

Den projektansvariga begär vid behov ytterligare information via nätservicen och kan också kontakta kontaktpersonen per telefon. I allmänhet är det lättast att sköta ärenden på plats, och därför kan det vara nyttigt att besöka Tekes. 

Beslutsfattande

När detaljerna i ansökan är klara går den till beslutsfattande. Den projektansvariga informerar om beslutet per telefon så snabbt som möjligt efter att det fattats.