Utlysning av medel för forskning: Ren övergång till bioekonomi – hållbar affärsverksamhet

Utlysningsperiod: må 03.10.2016 - to 16.02.2017

Tekes utlysning av medel för forskning, "Ren övergång till bioekonomi - hållbar affärsverksamhet", riktas till samprojekt mellan företag och forskningsorganisationer samt mångvetenskapliga projekt som forskningsorganisationer genomför i samarbete med näringslivet inom bio- och cirkulär ekonomi, cleantech och energiforskning. Syftet med utlysningen är att stimulera effektivt utnyttjande av ny kompetens för att öka det finska näringslivets konkurrenskraft.

För vem?

 1. för samarbetsprojekt mellan företag och forskningsorganisationer

  Företagsdrivna projekthelheter med ett gemensamt mål där parallella projekt som drivs av flera företag kan ingå. En forskningsorganisation kan ha ett projekt parallellt med företagets projekt, förutsatt att det stöder temat för företagens forskning och dess resultat kan utnyttjas på ett brett plan. Du kan ta del i företagsfinansieringens kriterier och villkor här.

 2. för forskningsorganisationer

  Mångvetenskapliga forskningsprojekt som genomförs av forskningsorganisationer där man skapar nytt kunnande och nya lösningar för forsknings- och innovationsbehov som företagen identifierat. Målet är offentliga forskningsprojekt som företagen effektivt kan utnyttja i stor utsträckning.

Vilken typ av forskning finansierar vi?

Vi finansierar forskningsprojekt som skapar betydande nya globala affärsmässiga konkurrensfördelar inom bio- och cirkulär ekonomi, energi och cleantech. Projekten ska grunda sig på identifierad affärsverksamhetspotential, forskning som förnyar temaområdena samt skapar tillväxt och nya innovationer.

Planeringen av projekten görs i nära samarbete med företagen med beaktande av de forskningsbehov som de identifierat. När man ställer frågor om forskning bör man särskilt beakta

 • för vilka av den sökande identifierade vetenskapliga, innovationsbaserade, marknadsstyrda eller beteendebundna utmaningar forskningen skapar radikal förnyelse.
 • hur samhälleliga förändringar beaktas i forskningen (exempelvis klimatavtal, material- och resurseffektivetskrav, demografiska förändringar, Big Data-möjligheter)

Det finns tre huvudtema i utlysningen:

Energirevolutionen

Energirevolutionen

Inom energirevolutionstemat riktar vi Tekes forskningsfinansiering till följande internationella samutlysningar:

 • ERA-NET Bioenergy: "Bioenergy as part of a smart and flexible energy system", deadline för preliminära ansökningar är 23.1.2017
 • Berlin Model Finland-Tyskland-samutlysning (utlysningsannonsen uppdateras 10.10.2016)

I nya samprojekt mellan företag och forskningsorganisationer, som siktar på konkurrenskraftiga lösningar och internationell affärsverksamhet, söker vi projekt med temat:

 • Nya affärsverksamhetsmodeller för de behov som framtida flexibla energisystem, efterfrågeelasticiteten och konsumenten har

I samprojekt mellan forskningen och företagen samt i forskningsprojekt (EVET) i samarbete med näringslivet söker vi projekt med temat:

 • Integrerade lösningar för att öka användningen av förnybar energi (produktion, lagerutrymmen [el, värme, kyla], intelligenta nät, intelligent styrning)

I projekt i samarbete med näringslivet (EVET) ska sökande motivera temats forskningsmässighet. I tillägg ska företagen som finansierar projektet motivera i sin anmälan om deltagande hur företaget kommer att utnyttja resultaten i sin egen affärsverksamhet.

Digitala revolutionen i cleantech

Digitala revolutionen i cleantech

Cleantech-temats mål är att producera forskningsdata som genom att förena olika branscher möjliggör nya och fördomsfria avanceringssätt för cleantech-företagens konkurrens- och förnyelseförmåga samt tillväxtmöjligheter. Forskningen ska samtidigt beakta kravet på snabb skalning.

I cleantech-temat ska forskningsteman särskilt riktas mot digitala lösningar som skapar radikala förändringar. Forskningen ska producera ny information om konsumentinriktade cleantech-lösningar, särskilt de affärsverksamhetsmöjligheter inom cleantech-området som skapas av delningsekonomi, plattformsekonomi och blockchain.

Inom temat kan man utföra forskning som härrör sig till monitorering och mätning och som producerar lösningar till exempel för olika samhälleliga cleantech-baserade behov eller webbhotelltjänster.

Forskningsprojekten kan vara både företagens och forskningsorganisationernas samprojekt eller forskningsprojekt (EVET) i samarbete med näringslivet.

Lösningar som förnyar affärsverksamheten inom bioekonomi och cirkulär ekonomi

Lösningar som förnyar affärsverksamheten inom bioekonomi och cirkulär ekonomi

Inom temat bio- och cirkulär ekonomi söker vi lösningar som svarar mot ökande globala behov och som genererar möjligheter för ny internationell affärsverksamhet. Att svara på dessa behov kräver samarbete mellan olika branscher och skapandet av nya nätverk inom både forsknings- och företagsfältet också internationellt. De krav som forskningen särskilt borde svara mot är:

 • Spårbarheten av sekundära råvaruflöden som utnyttjas inom bio- och cirkulär ekonomi
 • Framtidens konsument som förnyare av livsmedelsproduktionen och affärsverksamheten
 • Förutseende av ändringar i regelverket som påverkar affärsverksamheten och de nya lösningar som ändringarna möjliggör
 • Påskyndandet av blåa tillväxten genom att utnyttja nytt samarbete mellan branscherna
 • Forskningsmässiga behov i anslutning till ekosystemens vägkartor i BioNets-programmets utlysning "Bioekonomins företagsspetsar och ekosystem"

Det är också möjligt att ansöka om forskningsfinansiering i samband med andra teman, men behovet av forskning bör motiveras i detalj från en synvinkel som beaktar både lösningens globala behov och de deltagande företagens förnyelse.

Planering av projekten

Projekten bör planeras i nära samarbete med företagen med beaktande av företagens synpunkter och behov. Vid planering av nyttotagare bör hela det nödvändiga värdenätverket beaktas. Företagens anmälan om deltagande i projektet kommer att ha en betydande roll i projektutvärderingen. Tekes bedömer effekterna av forskningsprojektet på hur kunskapen utnyttjas i nya lösningar och vilka möjligheter företagen har att dra nytta av det.

De företag som deltar i projekten ska svara på följande frågor i anmälan om deltagande:

 • Vilka är företagets identifierade centrala kunskapsbehov som säkerställer tillräcklig förnyelse och en internationell konkurrensposition inom detta ämnesområde?
 • Hur främjar forskningsprojektets resultat tillväxten av företagets kunskaper?
 • Hur utnyttjar företaget resultaten av forskningsprojektet i praktiken?

Vid behov går Tekes en diskussion om deltagande i projektet utifrån anmälan om deltagande som företaget lämnat in. Företagens anmälningar om deltagande ska finnas Tekes till handa senast 16.2.2017 kl. 23.59.

I mångvetenskapliga offentliga forskningsprojekt ska företagens penningmässiga insats vara minst 10 procent av kostnaderna som godkänts för projektet.

Det internationella samarbetet i projekten är viktigt. Ett starkt samarbete i projekten främjar beredskapen att vidga kunskapen och visionerna i forskningen och den internationella affärsverksamheten.

Tekes förutsätter öppen vetenskaplig publicering

Tekes har förbundit sig vid målsättningarna och åtgärderna för öppen vetenskap och forskning. Målet är att publikationerna från den offentliga forskningen och offentliga data ska finnas lätt tillgängliga för alla för vidareutnyttjande. Öppen publicering främjar bredare utnyttjande av forskningsdata för forskningens och näringslivets behov.

Publikationer som producerats i forskningsprojekt som Tekes finansierat bör om möjligt göras öppet tillgängliga för alla. Projektets forskningsplan ska innehålla en publiceringsplan som tar öppen publicering i beaktande. Vi rekommenderar användning av den egna forskningsorganisationens anvisningar om Open Access-publicering.

Diskussioner vid planeringsskedet av projektet och ansökan om finansiering

Vi diskuterar gärna genast när utlysningen öppnats om projekt som är i planeringsskedet. Särskilt för dem som planerar företagsdrivna samprojekt lönar det sig att ta kontakt med Tekes expert i ett så tidigt skede som möjligt.

Tekes ordnar koordinerat diskussionsmöjligheter om projekten för forskningsorganisationer. Dessutom diskuterar vi gärna om aktuella forskningsbehov och synvinklar bl.a. på utlysningsinfot (också möjlighet till fjärranslutning) 2.11.2016 i Helsingfors (Team Finland-huset, Porkalagatan 1) och på andra Tekes evenemang.

Skicka in en fritt formulerad beskrivning över forskningsprojektets mål och genomföringssätt på 1–2 sidor till adressen kestavaa(a)tekes.fi före den 30.11.2016. Med de som sänt in en beskrivning kommer Tekes överens om diskussionstidpunkter som ordnas i december 2016 – januari 2017.

Skicka in den egentliga ansökan via Tekes nätservice senast torsdagen 16.2.2017 kl. 23.59. I menyn "Gäller ansökan Tekes program eller tema" bland basuppgifterna i ansökningsblanketten väljer du "Hållbar 2017".

Ansökan bör innehålla tillräckliga uppgifter för bedömning. För att garantera en jämlik och effektiv bedömningsprocess kommer ansökningar som lämnats in efter utsatt tid inte med i den gemensamma bedömningen och de beviljas därigenom inte heller finansiering från denna utlysning.

Finansieringsbesluten fattas i april 2017.

Ytterligare information och evenemang

Hållbar affärsverksamhet-utlysningsinfot ordnas 2.11.2016 i Team Finland-huset (Porkalagatan 1, Helsingfors). Man kan delta i evenemanget också via fjärranslutning. Du hittar tilläggsinformation om detta och övriga Tekes evenemang i anslutning till temat i Tekes evenemang.

Närmare information

Servicedirektör Kimmo Kanto
Tfn 029 50 55852
kimmo.kanto (at) tekes.fi

Expert Heikki Aro
Tfn 029 50 36150
heikki.aro (at) tekes.fi

comments powered by Disqus