Forskningsansökan – Digital affärsverksamhet

Utlysningsperiod: on 11.03.2015 - to 17.09.2015

Vem riktar sig ansökan till?

Tekes forskningsansökan "Digital affärsverksamhet" riktar sig till forskningsprojekt som bedrivs tillsammans med företag eller mångvetenskapliga forskningsprojekt. Projekten kan vara av två olika typer:

1. Gemensamma projekt mellan företag och forskningsinstitut:
Gemensamma nätverksprojekt mellan företag, i vilka parallella forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförs både av små och medelstora företag och storbolag kan ingå. Vid sidan om företagsprojekt kan projekt även genomföras av en forskningsorganisation, om de stöder företagens forskningsämne och resultaten kan utnyttjas på bred front.

2. Projekt genomförda av mångvetenskapliga forskningsinstitut:
Offentliga projekt som uppfyller företags forsknings- och innovationsbehov som genomförs av forskningsorganisationer. Målet är breda forskningsprojekt som utgår från företagens kunskapsbehov.

Vad forskar man om?

Projekten främjar uppkomsten av produkter, tjänster, verksamhetsmodeller och produktionsprocesser som drar nytta av digitalisering och har ett nyhetsvärde. I projekten undersöker man hur en digital affärsverksamhet främjas genom ett förnyat ledarskap, nya arbetssätt och en större delaktighet från de anställdas sida. Projekten kan även handla om nya tekniska lösningar som krävs för en digital affärsverksamhet.

Projekten kan exempelvis handla om följande:

 • Värde från data och nya verksamhetsmodeller, exempelvis hur man genom att utnyttja Big Data kan uppnå en unik konkurrensfördel, en ökad kundförståelse och nya verksamhetsmodeller.
 • Kundstyrd produktion, logistik och tjänster.
 • Nya affärsmöjligheter och radikala förändringar i verksamhetssätt samt nya vinstmodeller.
 • Tillförlitligheten, säkerheten, förmågan att hantera fel, snabbheten och kapaciteten hos digitala system och tjänster.
 • Energieffektiviteten hos digitala system, exempelvis inom omfattande programbaserade system.
 • Nya generationens mobillösningar, exempelvis 5G.
 • Optik och fotonik i tillämpningar för det industriella internet.
 • Den digitala revolutionen inom hälsovårdsbranschen: dra nytta av digitaliseringen i lösningar inom hälsa och välfärd (exempelvis på ovan nämnda områden).

Även forskningsprojekt som ligger utanför ovan nämnda ämnesområden som främjar digital affärsverksamhet och dess förutsättningar kan finansieras med denna forskningsansökan.

Hur utvärderas projekten?

1. Vi finansierar projekt som vetenskapligt utmanande, förnyande och tillför helt nya innovationer på marknaden inom ramen för ämnesområdet för ansökan.

2. Planera projekt i samarbete med företag. Bygg upp en forskningsplan omkring de gemensamma forskningsbehoven hos grupper av företag. Undvik att lösa fall som ligger nära produktutvecklingen inom enskilda företag.

3. Företagens anmälningar om deltagande har en betydande roll i projektutvärderingarna. Företagen som deltar i projekten svarar på följande frågor:

 • Vilka är de centrala kunskapsbehov som företagen identifierat, som bidrar till att säkerställa att det sker tillräckligt omfattande förnyelse och att man uppnår en internationell konkurrensställning inom ämnesområdet?
 • Hur främjar resultaten av forskningsprojektet ökade kunskaper hos företagen?
 • Hur drar företaget nytta av resultaten av forskningsprojektet?
 • Anmälan om företags deltagande i projektet (rtf) ska skickas in som bilaga till den ordinarie ansökan till Tekes senast den 17 september 2015 (på engelska och finska).

4. Satsa på en tydlig och mångsidig plan för att dra nytta av resultaten. Vi uppmuntrar till att planera projekt som främjar tillväxt och förnyelse av små och medelstora företags internationella verksamhet.

5. Skaffa företagsfinansiering på minst 10 % av de godkända kostnaderna till mångvetenskapliga projekt.

6. Vi finansierar inte forskning som överlappar forskning inom Rådet för strategisk forskning, Finlands Akademi och Strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK).

Hur kan jag ansöka?

Ansökningen sker i en omgång. Ansökningarna ska skickas in till Tekes senast torsdagen den 17 september 2015 kl. 23.59 via nätservicetjänsten. Under de grundläggande uppgifterna på ansökningsblanketten väljer du "Liittyykö hakemus Tekesin ohjelmaan tai teemaan "Digihaku 2015". Beslut om vilka projekt som beviljas finansiering fattas i huvudsak innan slutet av 2015.

Var hittar jag mer information?

Det hålls ett informationsmöte och en workshop den 29 april 2015 kl. 12.00–16.30 på Helsingfors mässcentrum. De kan även följas som webbutsändning och en inspelning av evenemanget kan ses på webbsidan senare. I samband med workshoppen anordnas det en sparrningsklinik där du får personlig återkoppling på din plan.

Hur får man EU-finansiering till detta?

På webbsidan för Tekes kontaktkontor för Horisont 2020 hittar du information om hur man deltar och förbereder projekt. Du kan kontakta Tekes experter för förhandsinformation om ansökningsomgångarna 2016–2017.

Vem kan jag ringa till?

Marko Heikkinen, strategisk programchef (om ansökan generellt, industriellt internet och 5thGear)
+358 50 5577 773
marko.heikkinen@tekes.fi

Programchef Mika Klemettinen (5thGear-programmet, cybersäkerhet)
+358 50 5577 647
mika.klemettinen@tekes.fi

Programchef Kari Penttinen (Industriellt internet -programmet)
+358 50 5577 916
kari.penttinen@tekes.fi

Programchef Nuppu Rouhiainen (Liideri-programmet, ledarskap och verksamhetsmodeller)
+358 50 5577 949
nuppu.rouhiainen@tekes.fi

Tjänstechef Jaana Auramo (om ansökan generellt)
+358 50 5577 689
jaana.auramo@tekes.fi

Expert Kimmo Ahola (digitala system)
+358 50 5577 756
kimmo.ahola@tekes.fi

Expert Kari Markus (digitala system)
+358 50 5577 864
kari.markus@tekes.fi

Expert Pekka Ollikainen (digitala system)
+358 50 5577 758
pekka.ollikainen@tekes.fi

Expert Sampsa Nissinen (verksamhetsmodeller)
+358 50 5577 687
sampsa.nissinen@tekes.fi

Programchef Auli Pere (Digital hälsa -programmet)
+358 50 5577 799
auli.pere (at) tekes.fi

Expert Harri Ojansuu (digitala hälsa- och välfärdslösningar)
+358 40 8374 322
harri.ojansuu (at) tekes.fi

Expert Teppo Tuomikoski (digitala hälsa- och välfärdslösningar)
+358 50 5577 749
teppo.tuomikoski (at) tekes.fi