Tillväxt i forskning och innovationer inom hälsovården genom gemensamt program

Hälsovården är en av världens snabbast växande branscher. I Finland finns mycket stark kompetens inom branschen. Denna kompetens kan utnyttjas effektivare än i nuläget för att stärka tillväxten och konkurrenskraften. Berörda ministerier och aktörer inom hälsovården bereder en gemensam tillväxtstrategi och ett gemensamt handlingsprogram.

En beredningsgrupp har tillsatts för att bereda en tillväxtstrategi för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FoUI) inom hälsovården. I beredningsgruppen finns företrädare för arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Tekes och Finlands Akademi. En bredbasig sakkunniggrupp ska samlas för att bistå i beredningsarbetet. Beredningsgruppen har som mål att presentera en preliminär strategi för intressentgrupperna i oktober och för forsknings- och innovationsrådet vid årsskiftet. Samarbetet siktar till att fastställa strategiskt viktiga val och att koordinera resurserna när dessa val verkställs.

I Finland finns internationellt konkurrenskraftig kompetens och möjligheter till utveckling till exempel inom hälsoteknologi, medicinsk forskning, individualiserat hälsofrämjande och behandling av sjukdomar samt serviceinnovationer inom hälsovården. På samma sätt erbjuder de goda registren i Finland, de biobanker som inrättas och de omfattande dataarkiven växande möjligheter att ta till vara. Förutsättningarna för forskning inom biovetenskaper har stärkts långsiktigt inom den offentliga sektorn, och det har satsats på företagsverksamheten i branschen. Nu är det möjligt att få samarbetet inom och mellan sektorerna till en ny nivå. 

Finland satsar årligen 300−400 miljoner euro offentliga medel på forsknings- och utvecklingsverksamhet inom hälsovården. Enligt en utredning som arbets- och näringsministeriet lät göra år 2012 kan den privata forskningsverksamheten inom hälsoteknologi och medicinsk forskning ökas så att den blir två och en halv gånger större fram till år 2020. Utredningen uppmuntrar också till att aktivt locka utländska investeringar och internationell forskningsverksamhet inom hälsovården, som Finland kan dra nytta av. Högskoleutbildnings-, forsknings- och innovationsverksamheten inom hälsovården genomförs nära dem som anlitar tjänsterna. Därför får även de finländska patienterna inom hälsovården snabbt nytta av resultaten.

Beredningen av tillväxtstrategin koordineras av advokat Mikko Alkio från Avance Asianajotoimisto Oy, som utarbetade den nämnda utredningen. Han är samtidigt ordförande i beredningsgruppen. Vice ordförande i beredningsgruppen är direktör Minna Hendolin från Tekes och medlemmar industrirådet Petri Lehto från arbets- och näringsministeriet, direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki från social- och hälsovårdsministeriet, undervisningsrådet Erja Heikkinen från undervisnings- och kulturministeriet samt överdirektör Marja Makarow från Finlands Akademi.

Ytterligare upplysningar

Beredningsgruppens ordförande, advokat Mikko Alkio
Avance Asianajotoimisto Oy
Tfn 050 413 5502

Beredningsgruppens vice ordförande, direktör Minna Hendolin
Tekes
Tfn 050 5577 665

Arbets- och näringsministeriets rapport 33/2012 (på finska) ”Terveysteknologia ja lääketutkimus Suomen kasvun tukijalkana” kan läsas på ANM:s webbplats

comments powered by Disqus