Elise Ramstad: Jämförelse mellan arbetsförhållandena i Finland och Europa

2016-01-07
I slutet av november offentliggjordes de preliminära resultaten av Eurofounds sjätte undersökning om arbetsförhållanden (European Working Conditions Survey, EWCS) i Luxemburg. Med hjälp av undersökningen följer man upp arbetsförhållandena i EU-länderna, såsom arbetstid, arbetstakt, fysiska hälsorisker, möjligheter att påverka, inlärning, chefsarbete och organisering av arbetet.

Arbetstider

I Finland diskuteras för närvarande om arbetstiden bör förlängas för att främja produktiviteten. Den färska undersökningen ger vid handen att arbetsveckorna i Finland redan är längre än genomsnittet i EU. Enligt Eurofound uppgick andelen anställda i Finland som arbetar 35–40 timmar i veckan till 63 %, jämfört med endast 49 % i EU som helhet år 2015. Andelen anställda som arbetar över 40 timmar i veckan uppgick till cirka en femtedel i EU och Finland. I Finland finns dock färre anställda än genomsnittet som arbetar mindre än 34 timmar per vecka.

De anställda har även flexibel arbetstid. I Finland uppgav 50 % av de anställda och i Sverige 55 % av de anställda att arbetstiden kan bli över 10 timmar per dag en eller ett par gånger i månaden, medan motsvarande siffra i EU som helhet uppgick till endast 33 %.

En förlängning av arbetstiden är alltså inte nödvändigtvis det bästa sättet att minska arbetskostnaderna, utan produktiviteten kan förbättras med andra metoder t ex. med förbättrade arbetsmetoder, verktyg och arbetsledning.

Arbetstakt

Strikta tidtabeller och snabb arbetstakt är jämförelsevis vanligt i Finland. Var femte (21 %) arbetar i snabb takt och var fjärde (25 %) har strikta tidtabeller. Arbetstakten beror oftast på kunder, elever, patienter etc. (68 %), kollegors arbete (41 %), produktionsmål (44 %) och endast sällan på utrustning (17 %) eller arbetsledning (13 %).

Ändå uppgav drygt tre fjärdedelar av deltagarna att de har tillräckligt med tid för arbetet. De anställda har dock goda möjligheter att själv påverka arbetstakten. Finland placerar sig på tredje plats av EU-länderna då det gäller de anställdas möjligheter att byta eller förändra arbetstakten (84 %).

Främjande av kompetens

Finland ligger i topp då det gäller deltagande i utbildning i samband med arbetet och utbildning som arrangeras av arbetsgivaren. Ungefär 54 % av de anställda deltog i utbildning som arrangerades av arbetsgivaren och 55 % i utbildning på arbetsplatsen under det senaste året. Inga förändringar har skett i deltagandet i utbildning jämfört med år 2010.

Data och method

Undersökningen genomfördes för första gången år 1991 och har sedan 1995 utförts vart femte år. I år genomfördes EWCS i totalt 35 olika länder. I de 28 EU-länderna deltog 35 765 personer. Intervjuerna med anställda och självständiga näringsidkare genomfördes mellan februari och september 2015.

  • Fler resultat  (redskap för visualisering av elektronisk data)

Vi följer upp arbetsförhållandena på arbetsplatserna i Finland som en del av projektet Arbetsliv 2020 som koordineras av Arbets- och näringsministeriet. Syftet med projektet är att Finlands arbetsliv är bäst i Europa senast år 2020.

Elise Ramstad, teknologie doktor, Tekes

comments powered by Disqus