Rapal: Expertföretag inom den utbyggda miljön ut i världen

2014-11-06
Rapal söker efter stark internationell tillväxt på flera marknader. Utöver Tekes bidrar även finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow till att påskynda tillväxten.

Rapal som grundades i början av 1990-talet är ett programvaru- och expertföretag som har specialiserat sig på utveckling av en mångsidig arbets- och livsmiljö. Bolaget, som helt och hållet ägs av personalen, hjälper företag att utveckla sin arbetsmiljö så att den motsvarar förändringarna i arbetet, att spara kostnader kring verksamhetslokaler och att utarbeta tillförlitliga kostnadskalkyler för infrabyggande.

Ett modernt arbete är oberoende av platsen, vilket de nuvarande verksamhetslokalerna inte nödvändigtvis är planerade för. I bästa fall kan Rapal bidra till ett en trefaldig win-situation uppstår. Arbetstagaren kan fritt bestämma vilken plats som är bäst för honom eller henne att arbeta på, företaget sänker kostnaderna för verksamhetslokaler och belastningen på miljön minskar i takt med att arbetsresorna minskar.

"Rapals mål är att genom programvaror och experttjänster bedöma och fastställa effekterna av utvecklingen av arbetsmiljön i pengar, kolfotspår och personalens belåtenhet och välfärd", berättar vd Tuomas Kaarlehto.

Tillväxt i USA och Mellaneuropa

Rapals kontor är beläget i Alberga i Esbo och dotterbolaget i San Francisco i USA. Koncernen har sammanlagt cirka 70 anställda. Omsättningen har kontinuerligt ökat efter att företaget grundades och den årliga tillväxttakten rör sig kring 15 procent. Företagets kundkrets utgörs av den offentliga förvaltningen och storföretag inom olika sektorer. Det kaliforniska dotterbolagets största kund är bioteknologiföretaget Genentech.

"USA är den viktigaste marknaden för oss. Den kan vara en svår marknad, men är utan vidare även den mest lukrativa. Vi utreder som bäst våra möjligheter i Mellaneuropa eftersom vi tror att våra produkter har en klar marknad där."

Rapal söker internationell tillväxt inom finansieringsprogrammet Team Finland LetsGrow, där Finnvera erbjuder ett lån utan säkerhet, Tekes finansiering för anskaffning av experttjänster och Finpro rådgivning i internationaliseringsfrågor.

"Vi har kassaflödet och det egna kapitalet i skick. I balansräkningen har sparats pengar för att komma in på nya marknader. Finnveras lån utan säkring som vi fått via LetsGrow är emellertid ett utmärkt sätt att dela de risker som förknippas med internationalisering och skapa spelrum, särskilt under ekonomiskt svåra tider. Med Tekes finansiering har vi bland annat gjort en marknadsundersökning i Mellaneuropa och Kina."

Tekes har hjälpt på många sätt

Tekes finansierings andel av Rapals produktutveckling har varit tiotals procent och man har genomfört flera projekt med hjälp av den. Huvuddelen av finansieringen har bestått av lån. Kaarlehto berättar att påskyndandet av produktutvecklingen med hjälp av Tekes finansiering har spelat en betydande roll i skapandet av det nuvarande, konkurrenskraftiga produktutbudet.

I SHOK-programmet för den utbyggda miljön utvecklade Rapal en tjänst för att utveckla arbetsmiljön. I den utreds organisationens nuvarande tillstånd med tanke på utrymmesanvändning, miljökonsekvenser och personalens belåtenhet.

År 2006 och 2008 deltog Rapal i Tekes och det världsberömda universitetet UCLAs Global Access Program, det vill säga GAP. UCLAs MBA-team rekommenderade Rapal att ta sin programvara för facility management till USA, investera en miljon dollar, grunda ett dotterbolag och anställa försäljningspersonal till det.

Dotterbolagets verksamhet tog dock en aningen annorlunda väg efter att Rapal hade skaffat ett amerikanskt konsultationskoncept för utveckling av arbetsmiljön.

I fråga om programvaran för infraledning var GAP-teamets svar emellertid negativt eftersom USA:s vägförvaltning är för monopoliserad och endast några få lokala firmor kommer in på marknaden.

"Vår produkt upplevdes ändå som bättre än den som nu används där. GAP hjälpte att förstå businessvärlden i USA, som är fullständigt annorlunda än den i Finland, och dess dynamik samt hämtade med sig många kontakter. Det var en mycket nyttig erfarenhet."

Lokal företagspartner med i erövringen av Kinas marknad

Rapal valdes till tjänsten Tillväxtbanan för ett par år sedan. Kaarlehto anser att den egna Tillväxtlotsen, som söker sådana offentliga finansierings- och experttjänster som lämpar sig bäst för företaget i fråga, är till stor nytta.

"Man behöver inte söka och fråga på många olika platser, utan ur vår synvinkel kommer finansieringen och tjänsterna från en enda sakkunnig plats. Det är mycket bra."

Inom ramen för affärsverksamhetsprogrammet inom Tekes och Kinas mest ansedda universitet Tsinghua börjar Rapal utreda den kinesiska marknaden. Kaarlehto berättar att Rapals mål är att grunda ett samföretag med ett kinesiskt bolag 2016.

"Vår lokala företagspartner övervakar och sparrar MBA-studerande. De får söka efter potentiella kunder och fundera på hur vår produkt bäst marknadsförs i Kina och hur rekryteringarna ska skötas. Vi tror att vi får kompetenta lokala aktörer till vårt stall."

Mer information

Tuomas Kaarlehto
Verkställande direktör, Rapal Oy

Kaj Nordgren
comments powered by Disqus