FORSKNING

Forskningsprojekten främjar idéutveckling och samtidigt bereder de kommersialiseringen av idén till ny affärsverksamhet. Det ordnas två forskningsansökningar om året, den ena på våren och den andra på hösten.

Nya kunskaper och affärsverksamheter av forskningsidéer

Målen med projektet

I Nya kunskaper och affärsverksamheter av forskningsidéer -projekten bereder projektgruppen kommersialiseringen av forskningsidén.

Under projektet utreds möjliga exploateringsvägar och den mest lovande banan och metoden för avancemang. Dessutom utreds hur idén kan tas till vara i de startande företagens affärsverksamhet eller hur den kan utvecklas till ny affärsverksamhet i ett redan befintligt företag.

Projektet genererar information och kunnande som är betydelsefullt för att man ska kunna dra nytta av forskningsidén. Projektens forskningsdel inriktas på frågor som är viktiga för kommersialiseringen av idén.

Vad förutsätts av projektet?

I projekten är beredningens del av kommersialiseringen betydande: i alla delar minst 30 procent av projektets kostnader. Kunnande inom beredning av kommersialisering kan också köpas som extern tjänst.

 • Den sökande bör ha tillräckliga användarrättigheter till bakgrundsmaterial och uppkomna forskningsresultat för kommersialiseringen av informationen och kunnandet. Forskningsorganisationen bör efter projektet ha möjlighet att överlåta rättigheterna till resultaten till en instans som kommersialiserar idén.

 • Den i projektet genom beredning av kommersialisering eftersträvade nya affärsverksamheten bör till sin omfattning vara betydande. I ansökningen bör det finnas en bedömning av omfattningen på den eftersträvade affärsverksamheten.

 • I projektet bör man granska flera olika alternativa kommersialiseringsmöjligheter. Projektets mål kan inte vara direkt ett företags, antingen nytt eller befintligt företags, beredning av ny affärsverksamhet.

 • I projektet bör det finnas tillräckligt med resurser för beredningen av kommersialiseringen av idén. I ansökan bör man beskriva kunnandet hos och tidigare referenser för personerna som ansvarar för kommersialiseringen.

Vilka kostnader kan ingå i projektet?

Finansieringsbar verksamhet i beredningen av kommersialisering är till exempel

 • granskning av företagsidén ur kommersialiseringens synvinkel (Proof of Relevance)
 • nyhetsundersökningar
 • bedömning av kundvärde
 • konkurrenskartläggningar
 • utredningar av immateriella rättigheter
 • experimentellt konstaterande av idéns funktionsduglighet (Proof of Concept)
 • kartläggningar av finansieringsmodeller
 • kartläggningar av affärsverksamhetsmodeller

Vilka kostnader som är godtagbara definieras mer ingående i de allmänna villkoren för finansieringen. Du får specificerad information om principerna även då du fyller i ansökan.

Nya kunskaper och affärsverksamheter av forskningsidéer -projekten är i allmänhet ganska korta, cirka ettåriga.

Företagen medför ett kundperspektiv

I denna projekttyp förutsätts inte företagens deltagande. Företagen kan dock inhämta sakkännedom till projektets styrgruppsarbete. Observeras bör att ett deltagande företag inte får primär förhandlingsrätt till projektets resultat.

Hur ansöker jag om finansiering?

Finansiering söks med ansökan i webbservicen. Finansieringen beviljas vid behov som etappfinansiering, varvid man vid etappens slut bedömer den fortsatta finansieringen. I bedömningen ser man förutom på uppnådda resultat på nya banor för avancemang och huruvida de uppnådda resultaten inger trovärdighet för projektets fortskridande.

Bekanta dig även med

FiDiPro-toppforskare

FiDiPro – Finland Distinguished Professor Programme är Finlands Akademis och Tekes gemensamma program som erbjuder finländska forskningsinstitut och universitet möjligheten att för en begränsad tidsperiod anställa utländska toppforskare eller finländska toppforskare som verkat länge utomlands.

ERUF-finansiering

Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) resurser ger fler möjligheter för finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt. Tekes beviljar ERUF-finansiering endast för projekt som bedriver offentlig forskning.

Tekes program

Tekes program erbjuder ny kunskap och ett ypperligt tillfälle att hitta samarbetsparter och sporrning. Bekanta dig med pågående program.

SHOK-program

De strategiska centren för toppkompetens erbjuder ett nytt sätt att idka intensivt och långsiktigt samarbete. Inom centren fullföljs en forskningsstrategi som fastställts i samarbete mellan de involverade företagen, universiteten och forskningsinstituten. Läs mer om programmen.