Hälsofördelar som genererare av ny internationell affärsverksamhet

I Tekes strategi är hälsa och välfärd en tyngdpunkt med avsevärd samhällsekonomisk betydelse, och genom att utveckla den uppnås en stor internationell affärspotential. Målet för Finland är att vara internationellt känt och en föregångare inom forskning och innovationer, investeringar och ny affärsverksamhet i hälsobranschen genom att gagna människans hälsa, välfärd och funktionsförmåga.
Utlysningsperiod: on 25.05.2016 - fr 21.10.2016

Vilken typ av forskning finansierar vi?

Genom utlysningen finansieras branschövergripande forskningsprojekt i samarbete med näringslivet, vilka genomförs så att de bästa kompetenserna och aktörerna förenas. Uppfyllandet av ansökningskriteriet om samarbete med näringslivet påvisas genom att till ansökan bifoga en förbindelse av minst tre av varandra oberoende företag om deltagande i delfinansiering av projektet. Finansieringen från nyttotagande företag ska täcka minst 10 procent av de kostnader som budgeterats för projektet. Delfinansiering berättigar företagen att styra projektet i dess styrgrupp och erbjuder rätt att på förhand förhandla om utnyttjande av projektets resultat tillsammans med den som genomför projektet. Utöver företag kan kommuner och andra offentliga aktörer delta i styrgruppsarbete och i finansiering av projekt, men finansieringen från offentliga aktörer räknas inte med i företagsfinansieringsandelen på 10 procent.

Forskningsgrupperna uppmuntras till intensivt samarbete med identifierade potentiella nyttotagande företag vid förberedandet av projekten. Det är särskilt önskvärt att parallella företagsprojekt till forskningsprojekt deltar i utlysningen. I fråga om parallella företagsprojekt lönar det sig för de sökande att i god tid kontakta Tekes för att säkerställa stödjande sparring.

Valet av finansieringsprojekt påverkas i synnerhet av följande faktorer:

  • att det finns potential för att skapa ny internationell affärsverksamhet i Finland
  • att de viktigaste företagen inom forskningsområdet förbinder sig till projektets styrning
  • att forskningen har ett nyhetsvärde och är branschövergripande
  • att internationellt forskningssamarbete utnyttjas i forskningen

Hur ansöker man?

De sökande uppmuntras redan från planeringsfasen att utnyttja den ansökningssparring som Tekes sakkunniga erbjuder. I sparringen hjälper Tekes sakkunniga de sökande i förberedelserna av så betydande projekthelheter som möjligt och ger en preliminär uppskattning av forskningstemanas lämplighet för utlysningen. Tekes erbjuder alla som är intresserade av utlysningen sparring under sommaren och början av hösten. Delta i sparring kan den som skickar in en högst 5 000 tecken lång beskrivning av forskningsidén och dess exploateringsvägar per e-post till adressen: TekesTerveys2017@tekes.fi. Till beskrivningen fogas kontaktuppgifter om den som ska sparras. De sökande kan utnyttja sparringsmöjligheten så fort utlysningen har öppnats. Tekes sakkunniga kontaktar dem som kommer att sparras i anmälningsordning. Anmälningstiden för sparring pågår fram till 26.8.2016.

Tekes finansiering till forskningsprojekt utgör vanligen 60 procent av projektkostnaderna. Om det gäller ett internationellt forskningsprojekt eller om det vid ett projekt som sysselsätter över 5 årsverken genomförs minst 2 års forskarutbyte är Tekes finansieringsandel 70 %. Ansökan bör innehålla tillräckliga uppgifter för bedömning. Tekes begär tilläggsuppgifter i samband med bedömningen om det behövs. För att garantera en jämlik och effektiv bedömningsprocess kommer ansökningar som lämnats in efter utsatt tid inte med i den gemensamma bedömningen och de beviljas därigenom inte heller finansiering.

Vid utlysningen införs en materialhanteringsplan som främjar öppenheten för data från offentlig forskning. Planen bifogas ansökan och vid uppgörandet av den kan man utnyttja antingen forskningsinstitutets eget verktyg eller det nationellt tillkomna, fritt tillgängliga verktyget för informationshantering TUULI: www.dmptuuli.fi

Ansökningarna med alla bilagor ska lämnas in via Tekes nätservice senast 21.10.2016 kl. 24:00. I ansökningsuppgifterna under punkten: gäller ansökan ett Tekes-program eller ett Tekes-tema väljer man Hälsa2017. Den finansieringsandel på 10 procent som förutsätts av nyttotagande företag ska vara säkrad i företagets anmälan om deltagande senast den dag ansökningarna lämnas in. På blanketten ska företaget ange vilka huvudresultat det förväntar sig av projektet och hur de påverkar företagets utveckling. De sökande ska förbinda de nyttotagande företagen till projektet redan i projektets planeringsfas. Finansieringsbeslut för ansökningarna fattas i januari 2017.

Om det behövs ger vi mer information om hur utlysningen framskrider och svarar på eventuella ofta ställda frågor på utlysningens webbsida och på Twitter #TekesTerveys

Vid utlysningen tillämpas följande Tekes allmänna finansieringsanvisningar:

Mer information

Raimo Pakkanen
Ledande expert
tfn 029 50 55829
raimo.pakkanen (at) tekes.fi

comments powered by Disqus