Ansökan för företag och forskningsorganisationer – Media remake

Utlysningsperiod: fr 18.03.2016 - ti 23.08.2016

Vem riktar sig ansökan till?

Med Tekes ansökan uppmuntras aktörer inom mediebranschen att utforska nya affärsutvecklingsmöjligheter som ger konkurrensfördelar på internationell nivå i den digitaliserade omgivningen.

Tekes finansiering till forskningsorganisationer är högst 3 mn €. För företagsprojekt har ingen övre gräns satts på förhand.

Beslut om vilka projekt som finansieras fattas i september-oktober 2016.

 1. Vi uppmuntrar sökande till samprojekt mellan företag och forskning. Företagens projekt finansieras med bidrags- och lånefinansiering enligt projektens karaktär parallellt med forskningsorganisationerna. Med ansökan verkställs även målen i regeringens spetsprojekt kompetens och utbildning i stärkandet av samarbetet mellan högskolorna och näringslivet och främjandet av forskningen och kommersialiseringen.
  Närmare information om företagens och forskningens samprojekt

 2. Vi söker även forskningsprojekt som utgår från företagens forsknings- och kompetensbehov. I forskningsprojekten förutsätts 10 procents finansiering från nyttotagande företag. Ansökningarna och deltagaranmälningarna för resultatens nyttotagare ska vara Tekes till handa senast 23.8.2016.
  Närmare information om forskningsprojekt  

Den 13 april 2016 ordnar vi ett aktiveringsevenemang, dit både företag och forskningsinstitut i branschen och nya utmanare i mediebranschen är välkomna. Vi erbjuder praktisk information om forskningsansökan, men vi vill även väcka diskussion om vilka forskningsbehov företagen har. Vi har även som mål att sammanföra företag och forskningsinstitut kring dessa ämnen.  

Du kan anmäla dig till evenemanget via länken nedan:
Media remake aktiveringsevenemang (på finska)

1. Vilken typ av forskning finansierar vi?

Målet för forskningsansökan är att påskynda förnyelsen av mediebranschen under den pågående brytningstiden och uppmuntra till att hitta nya, typiskt digitala modeller för affärsverksamheten. I denna ansökan finansierar vi nya utmanande idéer speciellt inom följande teman:

 • Nya lösningar och möjligheter inom innehållsmarknadsföring   
 • Nya förtjänstmodeller och värdekedjor
 • Data-analysbaserade lösningar för kompetens och förtjänst
 • Robotjournalistik och automatiserade lösningar för innehållsproduktion

I anslutning till ovan nämnda teman och ansökningar som lämnas in önskar vi nya djärva utspel och ett starkt tvärvetenskapligt arbetssätt som utmanar konventionerna i branschen.

Bedömning av projekten och kännetecken för en bra ansökan:

 1. Vi finansierar forskningsmässigt utmanande, förnyande projekt som skapar helt nya innovationer på marknaden inom ramen för ansökans ämnen. Resultaten som eftersträvas med de projekt som ska finansieras har ett internationellt nyhetsvärde.
 2. Projekten har planerats i samarbete med företagen och forskningsplanen är uppbyggd kring företagsgruppernas gemensamma forskningsbehov. Undvik att lösa case-fall som ligger nära enskilda företags produktutveckling. Forskningsutmaningen och företagets forskningsbehov som finns i den kompakta forskningsplanen kommer tydligt fram.
 3. Forskningsprojekten ska förutom den egna finansieringen ha företagsfinansiering på minst 10 procent av projektets godtagbara kostnader och finansieringen kommer från fler än två företag. Dessutom kan även andra nyttotagande parter (som offentliga aktörer) finansiera projektet.

  Företagens deltagaranmälan spelar en central roll i projektbedömningen. Företagen som deltar i projekten ska svara på följande frågor:
 • Vilka är företagets identifierade centrala kunskapsbehov som säkerställer tillräcklig förnyelse och en internationell konkurrensposition inom detta ämnesområde?
 • Hur främjar forskningsprojektets resultat tillväxten av företagets kunskaper?
 • Hur utnyttjar företaget resultaten från detta forskningsprojekt?
 • Meddelande om att företagen deltar i projektet ska lämnas in som bilaga till ansökan till Tekes senast 23.8.2016.
 1. En tydlig och mångsidig plan för utnyttjandet av resultaten har presenterats i projektplanen. Vi uppmuntrar planering av projekt som främjar tillväxten och förnyelsen av små och medelstora företags internationella affärsverksamhet.
 2. I projektet ingår kompetensen hos mångsidiga forskningsgrupper och en trovärdig resursallokering.
 3. Vi finansierar inte forskning som överlappar forskning som finansieras av Rådet för strategisk forskning eller Finlands Akademi.
 4. För att garantera en jämlik och effektiv bedömningsprocess kommer ansökningar och kompletteringar om företagsmedverkan som lämnats in efter utsatt tid inte med i den gemensamma bedömningen och försenade ansökningar beviljas därigenom inte heller finansiering.

2. Finansiering till företagens och forskningsinstitutens gemensamma projekt

Företag och forskningsorganisationer kan genomföra projekt tillsammans och söka finansiering till andra projekt utöver de forskningsämnen som angetts i punkt 1. När samarbetsparten är ett universitet eller forskningsinstitut, förutsätter Tekes att projektplanen utgår från forskningsbehov som företagen har identifierat. Forskningsorganisationens projekt stöder företagens innovationsämne och dess resultat ska vara offentliga och på bred front användbara. Om konkurrenssituationen för forskningsfinansieringen är hård, prioriteras samprojekt i finansieringen, eftersom näringslivets engagemang i dem är starkare med tanke på utnyttjandet av de resultat som uppkommer. 
Ytterligare information om samprojekten

Projektdiskussion och ansökan om finansiering

Vi diskuterar gärna genast när utlysningen öppnats om projekt som är i planeringsskedet. Särskilt för dem som planerar företagsdrivna samprojekt lönar det sig att ta kontakt med Tekes expert i ett så tidigt skede som möjligt.

Tekes ordnar ett gemensamt informations- och workshop-evenemang för ansökan 13.4.2016. Dessutom ordnas vid behov diskussionsmöjligheter även för projektgruppernas representanter eller konsortier. Det är bra att föra diskussionerna med Tekes expert senast under maj månad. Experternas kontaktuppgifter finns i slutet av detta meddelande.

Ni observerar väl att alla sökande ska lämna in en komprimerad preliminär plan (2 sidor) före 27.5.2016. Till de sökande som lämnat en preliminär plan skickar vi information före 3.6.2016, om vi rekommenderar en fortsättning av ansökningsprocessen. Skicka den preliminära planen till (adressen) petri.rajahalme(a)tekes.fi/aki.parviainen(a)tekes.fi.

Den egentliga ansökan och företagens deltagaranmälningar ska skickas till Tekes före tis. 23.8.2016 kl. 23.59 via den elektroniska ärendehanteringstjänsten. Välj "Gäller ansökan Tekes program eller tema" i ansökningsblankettens basuppgifter: Media 2016.

Ansökan bör innehålla tillräckliga uppgifter för bedömning. Tekes begär kompletterande uppgifter i samband med bedömningen om det behövs. För att garantera en jämlik och effektiv bedömningsprocess kommer ansökningar som lämnats in efter utsatt tid inte med i den gemensamma bedömningen och de beviljas därigenom inte heller finansiering.

Tekes rekommenderar öppen vetenskaplig publicering

Tekes har förbundit sig vid målsättningarna och åtgärderna för öppen vetenskap och forskning. Målet är att publikationerna från den offentliga forskningen och offentliga data ska finnas lätt tillgängliga för alla för vidareutnyttjande. Öppen publicering främjar bredare utnyttjande av forskningsdata för forskningens och näringslivets behov.

I Tekes offentliga forskningsprojekt rekommenderar vi öppen publicering. Projektets forskningsplan ska innehålla en publiceringsplan som tar öppen publicering i beaktande. Vi rekommenderar användning av den egna forskningsorganisationens anvisningar om Open Access-publicering.

Vem ger ytterligare information?

Expert Petri Rajahalme
Tfn 029 50 55625
petri.rajahalme (at) tekes.fi

Expert Aki Parviainen
Tfn 029 50 20005
aki.parviainen (at) tekes.fi

Expert Kaisa Holma
Tfn 029 50 29045
kaisa.holma (at) tekes.fi

Expert Antti Salminen
Tfn 029 50 21239
antti.salminen (at) tekes.fi