Forskningsorganisationernas ansökan – till offentlig forskning som stöder företagens innovationsverksamhet under temat Hållbar tillväxt

I Team Finlands kampanj Hållbar tillväxt söker Tekes och dess samarbetspartner nya typer av projekt som skapar innovationer som är helt nya för marknaden inom områdena cleantech och bioekonomi.
Utlysningsperiod: ti 10.02.2015 - ti 28.04.2015

Tekes ansökan för forskningsorganisationer i kampanjen Hållbar tillväxt sker primärt tillsammans med företagen som parallella projekt eller mångvetenskapliga offentliga forskningsprojekt. Projekten ska planeras i nära samarbete med företagen och näringslivet. Målen för och innehållet i projektforskningen ska utgå från företagens forskningsbehov inom temat.

Syftet med forskningsansökan är att genom projekten främja företagens och innovationsmiljöns kompetenstillväxt inom bioekonomi och cleantech. Målet är att stödja företagens förnyelse samt tillväxt inom den internationella konkurrenskraften. Särskild betoning läggs på utveckling av kompetens som stöder den internationella tillväxten inom små och medelstora företag. Samtidigt strävar man efter att utvidga samarbetet mellan företagen och forskningsorganisationerna i syfte att skapa nya innovationer och utöka kompetensen.

Projekttyper inom forskningsansökan:

 1. Företagsdrivna parallella projekt:
  Företagsdrivna projekt som har bildat nätverk och i vilka såväl små och medelstora som stora företags parallella forsknings- och utvecklingsprojekt deltar. Parallellt med företagens projekt kan en forskningsorganisations projekt genomföras i det fall att det stöder företagens forskningstema och resultaten kan utnyttjas i stor utsträckning.

 2. Mångvetenskapliga offentliga forskningsprojekt:
  Offentliga projekt som genomförs av forskningsorganisationer och beaktar företagens forsknings- och innovationsbehov. Finansieringstypen för dessa är forskning som har bildat nätverk tillsammans med näringslivet. Målet är offentliga omfattande forskningsprojekt som utgår från företagens kompetensbehov och i hög grad kan utnyttjas av företagen.

I projekten bör särskild hänsyn tas till hur projektresultaten och den nya kompetens som skapas inom projektet utnyttjas för behoven inom näringslivet och innovationsmiljön i Finland. Till ansökan väntas i synnerhet nya typer av projekt som skapar innovation som är helt ny för marknaden samt pilot- och demonstrationsprojekt för nya verksamhetsmodeller, produkter och tjänster.

Bedömningskriterier för ansökan i synnerhet i mångvetenskapliga forskningsprojekt:

 1. Ansökan riktar sig till områdena bioekonomi och cleantech och stödjande av de nationella strategierna för dessa teman.

 2. Projekten ska vara forskningsmässigt utmanande, av ny typ och skapa innovationer som är helt nya för marknaden inom detta tema.

 3. Sökanden ska beakta målen för forskningshelheten som läggs fram för Tekes i förhållande till de övriga forsknings- och utvecklingsmålen för temaområdet. Särskild hänsyn ska tas till forskningsverksamheten inom Rådet för strategisk forskning, Finlands Akademi och Strategisen huippuosaamisen keskittymät (Centren för strategisk spetskompetens).

 4. Projekten ska planeras i samarbete med företag , och utgångspunkten ska vara företagens forskningsbehov och synsätt inom temat. Den deltagaranmälan som företagen lämnat för projektet kommer att ha en betydande roll i projektutvärderingen. Tekes bedömer effekterna av forskningsprojektet på kompetenstillväxten, förnyelsen inom innovationsverksamheten och utnyttjandet av projektresultaten.

  De företag som deltar i projekten ska svara på följande frågor i deltagaranmälan:
  • Vilka centrala kompetensbehov har identifierats av företaget och hur utnyttjas dessa för att säkerställa en tillräcklig förnyelse och en internationell konkurrensposition inom detta temaområde?
  • Hur främjar resultaten av forskningsprojektet företagets kompetenstillväxt?
  • Hur utnyttjar företaget resultaten av detta forskningsprojekt i praktiken?
  •Företagens deltagaranmälningar ska finnas Tekes till handa senast 28.4.2015.

 5. Planen för hur resultaten av forskningsprojektet ska utnyttjas ska vara en klar och tydlig del av projektets forskningsplan.

 6. I mångvetenskapliga offentliga forskningsprojekt ska företagens penningmässiga insats vara minst 10 procent av kostnaderna som godkänts för projektet.

Ett informationsmöte om ansökan ordnas 13.2.2015 i Helsingfors, och från regionerna kan man delta i mötet genom distansförbindelser. Det går också att följa upp mötet i en webcasting-sändning, och en inspelning av detta kan senare ses på mötets webbplats.

Tekes ordnar en möjlighet att diskutera de planerade projekten för ansökan under särskilda sparringsdagar i mars i Tammerfors, Uleåborg och Helsingfors.

Beslut om projekt som finansieras fattas före utgången av juni 2015.

Länkar till anvisningar:

Närmare information

Direktör Kimmo Kanto
tfn +358 50 5577 852
kimmo.kanto (at) tekes.fi

Expert Hanna Rantala
tfn +358 50 5577 797
hanna.rantala (at) tekes.fi