Nya kunskaper och affärsverksamheter av forskningsidéer– Ansökan om forskningsfinansiering 2/2015

I ansökan Nya kunskaper och affärsverksamheter av forskningsidéer finansierar Tekes projekt där projektgruppen bereder kommersialiseringen av forskningsidén.
Utlysningsperiod: må 29.06.2015 - to 24.09.2015

Under forskningsprojektet

  • främjas utvecklingen av idén och
  • bereds dess kommersialisering som en ny affärsverksamhet.

Krav som ställs på projektet

• Den i projektet genom beredning av kommersialisering eftersträvade nya affärsverksamheten bör till sin omfattning vara betydande. I ansökningen bör det finnas en bedömning av omfattningen på den eftersträvade affärsverksamheten.
• Syftet med att bereda kommersialiseringen är att utreda möjliga exploateringsvägar och den mest lovande banan och metoden för avancemang och hur idén kan tas till vara i de startande företagens affärsverksamhet eller hur den kan utvecklas till ny affärsverksamhet i ett redan befintligt företag. I projektet ska alltid flera alternativa möjligheter för kommersialisering granskas.
• Projektets mål kan inte direkt vara ett företags beredning av ny affärsverksamhet.
• Planen och resursallokeringen för beredningen av kommersialiseringen är realistiska och trovärdiga. I ansökan bör man beskriva kunnandet hos och tidigare referenser för personerna som ansvarar för kommersialiseringen.
• Om ett alternativ för beredningen av kommersialiseringen är att grunda ett nytt företag, ska man i fråga om detta lägga fram hur det nya företagets team bildas. Dessutom ska man beskriva hur de personer och den kompetens som behövs i det nya företaget kan bindas till företagets verksamhet.
• Den sökande bör ha tillräckliga användarrättigheter till bakgrundsmaterial och uppkomna forskningsresultat för kommersialiseringen av informationen och kunnandet. Forskningsorganisationen bör efter projektet ha möjlighet att överlåta rättigheterna till resultaten till en instans som kommersialiserar idén.
• I projekten är beredningens del av kommersialiseringen betydande: i alla delar minst 30 procent av projektets kostnader.

Om den organisation som lämnar ansökan har en process som bedömer kommersialiseringen av forskningsidéerna, är det till fördel för projektet om det har bedömts och godkänts i processen.
En faktor som talar för finansieringen är också att man redan tidigare genomfört utredningar och åtgärder för kommersialiseringsmöjligheterna i projektet.

Finansieringsbar verksamhet i beredningen av kommersialisering är till exempel

  • kartläggning av tekniknivån och nyhetsundersökningar
  • bedömning av kundvärde
  • kartläggning av konkurrerande lösningar
  • utredningar av verksamhetsfriheten och de immateriella rättigheterna som anknyter till temaområdet
  • skydd av immateriella rättigheter (dock inte avgifter för upprätthållande) experimentellt konstaterande av idéns funktionsduglighet (Proof of Concept)
  • kartläggningar av finansieringsmodeller
  • kartläggningar av affärsverksamhetsmodeller

Ansökan

Ansökningarna ska lämnas genom Tekes nätservice senast 24.9.2015 kl. 23.59.

Närmare information

Finansieringschef Asko Vesanto (Anträffbar 30.6–17.8 )
tfn 029 50 55747
asko.vesanto (at) tekes.fi

Servicedirektör Janne Viemerö (Anträffbar från och med 27.7)
tfn 029 50 55848
janne.viemero (at) tekes.fi