M-ERA.NET-ansökan för företag, material som tema

Har man inom ditt företag tänkt på något projekt med anknytning till utveckling och användning av material där europeiska samarbetspartner skulle behövas? M-ERA.NET tillhandahåller en möjlighet till smidig finansiering för europeiska forsknings- och utvecklingsprojekt direkt från en egen nationell finansiär. I Finland kan finländska företag delta i ansökan.
Utlysningsperiod: to 05.02.2015 - ti 09.06.2015

Tekes finansiering tillhandahålls för företagens internationella, innovativa och genomslagskraftiga projekt. Företagen uppmuntras till samarbete med forskningsorganisationer vars kompetens kan inkluderas i projektet som en köpt tjänst.

Temaområden i ansökan

 • Integrated computational materials engineering
 • New surfaces and coatings
 • High performance synthetic and biobased composites
 • Materials for sustainable and affordable low carbon energy technologies
 • Tailoring of bioactive material surfaces for health applications
 • Materials for additive manufacturing

Den preliminära ansökan avslutas 9.6.2015 kl. 12.00 (CET)

I ansökan deltar sammanlagt 24 europeiska länder och dessutom Sydkorea, Taiwan, Ryssland och Brasilien (São Paulo). Varje land deltar med ett eget program, och sökandena uppmanas att omsorgsfullt ta del av detta. Projektkonsortiet ska ha minst tre partner från två av M-ERA.NET-länderna som deltar i ansökan.

Ansökan genomförs i två faser. Projektsamordnaren ska lämna in en elektronisk preliminär M-ERA.NET-ansökan senast 9.6.2015. De som väljs till fortsättningen ombeds sända den egentliga ansökan elektroniskt senast 10.11.2015.

Ansökningarna bedöms både enligt nationella kriterier och med hjälp av externa sakkunniga. Var och en av parterna i projekten som rönt god framgång i bedömningen får finansiering från sin egen nationella finansiär. Man strävar efter att fatta beslut om finansieringen vintern 2015.

Anvisningar om sammanställningen av projektansökan

 • Det företag som ansöker om finansiering från Tekes ska uppfylla Tekes normala finansieringsprinciper.
 • I fasen med den preliminära ansökan behöver man inte lämna in en särskild ansökan till Tekes. Endast de finländska företag som väljs till fortsättningen lämnar in Tekes ansökningsblankett senast 10.11.2015.
 • Konsortiet kan också ha en partner som inte önskar något offentligt stöd, utan deltar i genomförandet av projektet med egen finansiering.
 • Ansökningarna bedöms nationellt och dessutom av internationella sakkunniga. I fråga om finländska sökande fattar Tekes finansieringsbesluten med hänsyn till resultaten av den internationella bedömningen.
 • Företagen rapporterar om hur projektet framskrider till Tekes med iakttagande av Tekes normala rapporteringspraxis.
 • Det förutsätts att sökandena tar kontakt med Sisko Sipilä i Tekes i ett tidigt skede innan ansökan lämnas in.

Närmare information

Mer information om ansökan, temaområdena och de länder som deltar finns på M-ERA-NET:s webbplats.

Ledande sakkunnig Sisko Sipilä
Tekes
Tfn 050 5577 845
sisko.sipila(at)tekes.fi