Utlysning – Spetsforskning inom hälsa och välfärd blir internationell business

Den starka forskningskompetensen inom hälso- och välfärdssektorn i Finland bör användas betydligt mer effektivt än för närvarande för att stärka tillväxten, affärsverksamheten och konkurrenskraften samt för att öka konsumenternas hälsa och välfärd.
Utlysningsperiod: må 29.06.2015 - on 18.11.2015

Med den forskning som nu får finansiering stöder Tekes bland annat målen för tillväxtstrategin för forsknings- och innovationsverksamheten inom hälsovården Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia samt Tekes program Terveyttä biteistä (Hälsa genom bitar). Målet är att göra Finland till en föregångare inom hälso- och välfärdsforskning, ny affärsverksamhet och investeringar, som skapar förutsättningar för människor att på eget initiativ främja sin funktionsförmåga, hälsa och välfärd.

Vilken typ av forskning finansierar vi?

I den här ansökan finansierar vi projekt inom hälso- och välfärdssektorn, som är internationellt högklassiga och vetenskapligt utmanande. Projekten ska förnya kunnandet och bryta ner de traditionella murarna. Viktiga delfaktorer är att fördomsfritt kombinera olika typer av kunnande samt en gedigen förmåga att förstå och beakta konsumenternas och den yrkesutbildade personalens behov. Vi uppmuntrar till att beakta de möjligheter som digitaliseringen medför i planerna. Forskningsprojekten ska söka hållbara helhetslösningar för att främja hälsa och välfärd. Forskningsprojekten får gärna också förutse framtida möjligheter till affärsverksamhet inom sektorn för hälso- och välfärdstjänster, som ständigt förändras.

Forskningens perspektiv på hälso- och välfärdssektorn är fritt. Forskningen ska grunda sig på nationellt viktigt kunnande och resultaten ska ha en god användningspotential i Finland. Lämpliga teman för forskningen är exempelvis:

 • Främjande av sunda levnadsvanor, preventiv medicin, motion och näring
 • Från patient till konsument
 • Användarvänlighet i digitaliseringen av välfärdstjänster
 • Användning av spetsforskningen inom hälsovården som grund för ny affärsverksamhet: hjärtat och cirkulationsorganen; hjärnan, neuroforskningen och sinnet; cancer
 • Användning av relevanta dataregister och -reserver i forskningssyfte, inklusive användning av biobankerna för att möjliggöra internationell affärsverksamhet

Till vem?

1.     Till forskningsorganisationer

Forskningsprojekt som genomförs av forskningsorganisationer, där man skapar nytt kunnande och lösningar för behov som har identifierats i näringslivet, och där det kunnande som utvecklas snabbt kan användas till att förnya företagen och skapa internationell tillväxt.

 2.     Till företag och forskningsorganisationer som genomför ett samprojekt

Projektpaket som utgår från företagens behov, där företagens omfattande utvecklingsprojekt och forskningsorganisationernas forskningsprojekt som har samma mål genomförs parallellt.

Hur ansöker man?

Ansökningsprocessen inleds när du har skickat in en fritt formulerad sammanfattning av forskningsprojektet på 1–2 sidor till adressen TekesTerveys2016(at)tekes.fi. Sammanfattningarna ska skickas in senast den 4 september 2015. Tekes avtalar om sparringsamtal med dem som har skickat in en sammanfattning. Dessa infaller under perioden 11 september–16 oktober 2015.

Skicka in ansökan till Tekes via nätservicen senast onsdagen den 18 november 2015. I menyn "Gäller ansökan Tekes program eller tema" i ansökningsblankettens basuppgifter väljer du "Hälsa2016". Finansieringsbesluten fattas i februari 2016.  Tekes kan vid behov begära utlåtanden om ansökningarna av sakkunniga vid Social- och hälsovårdsministeriet och Finlands Akademi.

Huvudkriterier

Vi finansierar projekt som är vetenskapligt utmanande, förnyande och tillför helt nya innovationer på marknaden inom ramen för ämnesområdet för ansökan. Forskningsprojekten som finansieras ska uppfylla följande minimikriterier:

 • Projektets resultat förväntas ha potential för ny internationell affärsverksamhet
 • Planerna ska vara branschövergripande, kombinera olika typer av kunnande och forskningen ska genomföras i samarbete med de viktigaste finländska aktörerna inom ämnet
 • Projektet ska inkludera internationellt samarbete
 • Finansieringen från nyttotagare ska uppgå till minst tio procent av forskningsprojektets totala kostnader. Minst tre nyttotagare ska bindas till projektet. Forskningsprojektet kan också vara ett samprojekt med företagens parallellprojekt

Vidare följs också Tekes allmänna kriterier för forskningsfinansiering. Med tanke på företag som genomför parallellprojekt följs kriterierna för finansiering för företag och de allmänna villkoren för företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet. Genom ansökan finansieras inte utvecklingen av offentliga aktörers egen verksamhet.

Ytterligare information och närmare definitioner finns under rubriken "Vanliga frågor och svar". Dessa uppdateras vid behov under ansökningstiden.

Ytterligare information och nya samarbetsparter

Under hösten ordnas workshopar och nätverksbildande evenemang med anknytning till ansökan. Vid evenemangen behandlas viktiga forskningsidéer och ges tips om hur man kan bygga upp företagens och forskningsorganisationernas gemensamma projekt. Information om evenemangen skickas per e-post till alla som har skickat in en sammanfattning. Vi informerar också om evenemangen på Tekes och Terveyttä Biteistä-programmets webbplats, i nyhetsbreven och på Twitter (#TekesTerveys2016).

Vi svarar gärna på era frågor!

 

Kontaktpersoner

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@tekes.fi

Mirja Kaarlela (anträffbar den 7–21 juli samt fr.o.m. den 27 juli)
tfn 050 5577 643

Ella Kylmäaho, serviceverksamhet (anträffbar den 29 juni–7 juli samt fr.o.m. den 13 augusti)
tfn 050 5577 685

Kirsi Armanto, läkemedelsindustri (anträffbar den 29 juni–10 juli samt fr.o.m. den 10 augusti)
tfn 050 396 2846

Helena Viita, läkemedelsindustri (anträffbar den 30 juni–3 juli samt fr.o.m. den 3 augusti)
tfn 040 149 0520

Harri Ojansuu, forskning och affärsverksamhet, bio, hälsa, välfärd (anträffbar 29 juni–3 juli samt fr.o.m. den 3 augusti)
tfn 040 837 4322

Mervi Pulkkanen, konsumentbeteende och potentiell affärsverksamhet (anträffbar den 29 juni–8 juli samt fr.o.m. den 19 augusti)
tfn 050 5577 880

Maarit Lahtonen, tjänster (anträffbar den 29 juni–3 juli samt fr.o.m. den 10 augusti)
tfn 050 5577 944

Auli Pere, programmet Terveyttä Biteistä (anträffbar fr.o.m. den 17 augusti)
tfn 050 5577 799

Hanna Vuorinen, EU:s program Horisont 2020 (anträffbar den 29 juni–7 juli samt fr.o.m. den 10 augusti)
tfn 050 5577 649

Eija-Riitta Hämäläinen, företagssamarbete (anträffbar fr.o.m. den 27 juli)
tfn 040 672 4294

Raimo Pakkanen, programmet Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa (Innovationer i social- och hälsovårdstjänsterna) (anträffbar den 20–22 juli samt fr.o.m. den 29 juli)
tfn 050 5577 829

Katriina Kippo, EU, Innovative Medicines Initiative (IMI) (anträffbar fr.o.m. den 3 augusti)
tfn 050 5577 683

Outi Tuovila, biobanker, bioteknologi (anträffbar fr.o.m. den 10 augusti)
tfn 050 339 2542

Jussi Toivonen, bioteknologi, forskningsfinansiering (anträffbar fr.o.m. den 3 augusti)
tfn 050 5577 826

Teppo Tuomikoski, bioIT, bioteknologi, EU-finansiering (anträffbar den 17 juli–5 augusti samt fr.o.m. den 17 augusti)
tfn 050 5577 749

Vanliga frågor och svar

Vad avses med tvärvetenskaplighet?

Kommersiellt viktiga innovationer uppkommer i allt högre grad genom att kombinera olika kompetensområden, teknologier och tjänster. Forskningen ska genomföras med beaktande av dess mål genom att fördomsfritt kombinera nödvändiga vetenskapsgrenar, nyttotagare från många branscher och olika typer av kunnande.

Vad innebär sparringsamtal och är de obligatoriska?

Tekes vill diskutera med alla sökande om deras forskningsidéer innan den egentliga ansökan lämnas in. Under sparringsamtalet ger Tekes sakkunniga klienten respons angående forskningsprojektets lämplighet för ansökan. Sparringmetoden konstaterades fungera under den tidigare ansökan inom hälsa och välfärd, och metoden vidareutvecklas utifrån den respons som kommit in. Man förbereder sig för sparringsamtalet genom att lämna in en kort (max. 2*A4) sammanfattning av forskningsprojektet till Tekes. Sparringsamtalen ordnas i mån av möjlighet som cirka 30 minuter långa möten, men de kan också ordnas som telefon-/videokonferenser. I samband med sparringsamtalet ger vi också råd som är inriktade på varje forskningsområdes kommande ansökningar gällande EU:s ramprogram Horisont 2020.

Vad avses med att resultaten förväntas ha potential för ny internationell affärsverksamhet?

Forskningens syfte ska vara internationellt högklassig kompetens, som möjliggör ny exportverksamhet inom hälsa och välfärd. Möjligheterna att nå en internationell målgrupp ökar väsentligt om den produkt eller tjänst som är målet för resultaten är skalbar, och om produkten eller tjänsten inte är inriktad på en geografiskt begränsad marknad eller ett begränsat klientsegment.

Är tio procent finansiering från nyttotagare och minst tre nyttotagare i projektet obligatoriska?

Forskningsansökan är inriktad på offentlig forskning som är nära bunden till näringslivet, där man skapar nytt kunnande och lösningar för behov som har identifierats i näringslivet. En förutsättning för att beviljas finansiering är att företag är engagerade i projektets innehåll och vill dra nytta av resultaten. Minst tio procent finansiering från minst tre nyttotagare har ställts som ett villkor för ansökan och ska uppfyllas som ett minimikrav i alla projekt som finansieras. Om projektet i fråga är ett parallellprojekt mellan företag och forskningsorganisationer är det inte absolut nödvändigt med tio procent finansiering från nyttotagarna.

Finansiering från nyttotagarna ska inte blandas ihop med uppdragsforskning mot vederlag. Med offentlig forskning avses forsknings- och utvecklingsverksamhet som idkas i en forskningsorganisation med målet att höja den allmänna kunskapsnivån och främja att ny kompetens skapas, utvecklas och tas till vara på bred front, och vars resultat sprids i vidsträckt omfattning. I utbyte mot sin finansiering får nyttotagarna följa forskningen och har möjlighet att först förhandla om licensiering eller köp av eventuella immateriella rättigheter.

När ska företagsförbindelserna undertecknas?

Ansökningarna ska lämnas in till Tekes med alla bilagor senast den 18 november kl. 24.00. Ytterligare information eller ansökningar som kommit in för sent kan i princip inte beaktas i ansökan. Anmälan om deltagande i projekt (rtf) ska bifogas den egentliga ansökan.

Vad är ett parallellprojekt?

Parallellprojekt hänför sig till samma forskningsområde och förstärker forskningens effektivitet. Parallellprojekten har samma rubrik och en gemensam projektplan på högre nivå, men finansieringsbesluten och uppföljningen genomförs självständigt. Ytterligare information om parallellprojekt finns här.

Vem kan beviljas forskningsfinansiering genom ansökan? Vad är en forskningsorganisation?

Med en forskningsorganisation avses en forsknings- och informationsorganisation (såsom högskolor eller forskningsinstitut, tekniköverföringsorgan, innovationsförmedlare, forskningsinriktade fysiska eller virtuella samarbetsorganisationer), oavsett rättslig status (offentligrättslig eller privaträttslig) eller finansiering, vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling och sprida sina resultat genom undervisning, publikationer eller dataöverföring. När en sådan organisation också bedriver ekonomisk verksamhet ska organisationen föra bok separat över den verksamhetens finansiering, kostnader och intäkter. Företag som har avgörande inflytande i en sådan organisation, exempelvis i egenskap av delägare eller medlem, får inte ha förtur i fråga om resultaten.  Ytterligare en förutsättning är att vinster från verksamhet i enlighet med det huvudsakliga målet ska investeras på nytt i den här verksamheten.

Parallellprojekt som genomförs av andra än forskningsorganisationer behandlas enligt Tekes principer för finansiering för företag.

Vad innebär ett internationellt högklassigt forskningsprojekt?

De sökande ska i sin ansökan beskriva det internationella konkurrensläget inom sitt forskningsområde och sin egen ställning i den internationella konkurrensen. Internationella nätverk som bildas inom ramen för forskningen kan avsevärt främja spridningen på internationell nivå också av den nya affärsverksamhet som möjliggörs av forskningen.

Vad aves med internationellt samarbete och hur påverkar det finansieringen?

Alla projekt som beviljas finansiering förväntas bedriva internationellt samarbete. I bedömningen av ansökningarna gynnas projekt som bildar nya samarbetsnätverk med internationella spetsenheter. Tekes normala finansieringsandel i forskningsprojekten är 60 procent av de godkända kostnaderna. I omfattande projekt som inkluderar verkligt internationellt samarbete är Tekes finansieringsandel 70 procent. Villkor för en finansieringsandel på 70 procent är en gemensam projektplan med en internationell forskningspartner och/eller minst 2,0 årsverken för forskarmobilitet med anknytning till projektforskningen samt minst 5,0 årsverken branschövergripande forskningsarbete i hemlandet.

De sökande uppmuntras att dra nytta av EU:s forskningsprogram Horisont 2020. I världen största forsknings- och innovationsprogram söker man lösningar på utmaningarna i Europa, och understöd kan också beviljas för mycket mer marknadsinriktad verksamhet än vad de nationella finansiärerna kan erbjuda. Tekes kan också finansiera beredningen av ett Horisont-projekt som en del av ett annat projekt som finansieras av Tekes, när målet är exempelvis att utvidga eller fortsätta ett nationellt projekt i form av ett internationellt samarbetsprojekt.

Teman för perioden 2016–2017 är bland annat individualiserad medicin och hälsovård, klinisk forskning, åldrande och ICT-lösningar som främjar hälsa och välfärd. Enskilda utkast till ämnen för ansökan är bland annat

 • Insikt i bakgrunden till hälsa, välfärd och sjukdomar
 • Förebyggande av sjukdomar
 • Nyare och effektivare behandlingsformer och hälsoteknologi
 • Sunt åldrande och ICT-lösningar som stöder detta
 • Produktion och användning av hälsodata
 • Utveckling av hälsovården

Kontakta horisontti2020(at)tekes.fi om du vill veta mera om innehållen i ansökningarna för 2016–2017.

När ordnas workshoparna och de nätverksbildande evenemangen, och vem kan delta?

Workshopar och nätverksbildande evenemang med anknytning till ansökan ordnas i augusti–oktober och information om dessa ges också på Tekes och Terveyttä Biteistä-programmets webbplats, i nyhetsbreven samt på Twitter (#TekesTerveys2016). Evenemangen är öppna för alla som är intresserade av dessa teman. Platserna fylls i den ordning anmälningarna kommer in.

Hur och när ska upphandlingsförfarandet beaktas i ansökan och forskningsplanen?

Då det är fråga om offentlig finansiering förväntas de sökande följa lagen om offentlig upphandling. I praktiken ska detta beaktas under planeringen om värdet på en enskild upphandling av varor eller tjänster inom ramen för projektet överstiger 30 000 euro.

Hur organiseras de finansierade forskningsprojekten och hur ordnas uppföljningen?

I genomförandet av forskningsprojekten följs Tekes villkor för finansiering av forskning. Den sökande utser en styrgrupp för projektet, i vilken förutom finansieringsmottagaren ingår representanter för företag samt eventuella sakkunniga medlemmar. Ett företag som har finansierat ett projekt eller ställt andra för projektets genomförande nödvändiga insatser till projektets förfogande har rätt att få en representant i styrgruppen.

Styrgruppen kommer överens om mötes- och beslutspraxis under sitt första möte. De beslut som fattas vid det första mötet samt alla större projektändringar måste godkännas av samtliga finansiärer. Styrgruppen har en rådgivande roll i projektet. Styrgruppen har inte och till styrgruppen kan inte delegeras beslutsfattande som binder finansieringsmottagaren. Förslag till projektändringar som görs av den ansvarige ledaren under projektets gång bekräftas av styrgruppen innan de presenteras för Tekes. Anvisningar för styrgruppens arbete (på finska) finns här.

Vilka är de viktigaste datumen för forskningsansökan?

4 september 2015

inlämning av sammanfattningen av   forskningsprojektet

11 september–16 oktober 2015

sparringsamtal på basis av sammanfattningarna

18 november 2015

deadline för ansökningarna

19 november 2015–17 februari 2016

behandling och bedömning av ansökningarna vid   Tekes

februari 2016

beslut om finansiering

När öppnar nästa forskningsansökan efter denna?

Nästa forskningsansökan angående hälsa och välfärd öppnar senast sommaren 2016. Då utlyses ansökan om forskningsfinansiering för 2017.