Forskningsansökan: Innovativa städer

I det nya regeringsprogrammet är Tekes verksamhet föremål för stora nedskärningar. I och med nedskärningarna kommer bland annat finansieringen av INKA-programmet att upphöra. Årets anslag förblir dock oförändrat, och i år fortsätter INKA-programmet huvudsakligen i enlighet med planen.
Utlysningsperiod: ti 09.06.2015 - on 30.09.2015

För forskningsorganisationer öppnar Tekes en ansökan i anslutning till INKA-programmets teman

De projekt som får finansiering ska lämpa sig för de prioriterade områdena och målsättningarna i INKA-programmet. Dessa har definierats i samarbete med stadsregionerna som deltar i programmet.

 • Smart stad och förnybar industri
       o Trafik som tjänst/lägesbild i realtid
       o Avfallshantering och industriella symbioser
       o Smart stadsbelysning
       o Koldioxidsnålt byggande/koldioxidsnål stad
 • Cybersäkerhet
       o Säkerhet i digital hälsoinformation
       o Cybersäkerhet i industri, smart byggande och smart trafik
       o Integritet, dataskydd och digital identitet
       o Utveckling av situationsmedvetenhet, planering av kontinuiteten i      affärsverksamhet och riskhantering med tanke på cybersäkerhet
 • Hälsan i framtiden
       o Utveckling av hälsotjänster som grundar sig på databehandlingsteknik      till affärsverksamhet
       o Nya lösningar som förbättrar genomslagskraften och effektiviteten i      patientens vårdkedja
       o Hälsobeteende och behov av hälsotjänster, processer i servicesystemet
       o Ledning av hälsotjänster, förändring och affärsverksamhetsmodeller i      ekosystemet
 • Hållbara energilösningar
       o Smart Grids och energilagring
       o Gasekonomi
       o Avfallshantering och industriella symbioser
 • Bioekonomi
       o Bioekonomins nya värdenätverk och verksamhetssätt
            • Bioinformationsekonomi, datalogistik och      -digitalitet
            • Nya, marknadsutmanande bioekonomiprodukter med      högt värdetillägg och innovativa objekt för tillämpning av dessa

En närmare beskrivning av de prioriterade områdena och målsättningarna finns i denna bilaga (pdf).

De som deltar i projektet och som drar nytta av dess resultat ska vara företag, forskningsinstitut, läroanstalter eller andra offentliga aktörer från minst en stadsregion och ett område i minst två landskap som har godkänts för INKA-programmet.

I valet av projekt kommer vi att prioritera projekt som man snabbt kan dra nytta av och som i sin helhet kan genomföras inom ramen för INKA-programmets tidtabell (programmet avslutas 2017) eller för vilka en alternativ vidare finansiering från andra källor kan förväntas, till exempel genom programmet Horisont 2020. Projekten som väljs för finansiering ska avslutas före 31.5.2017.

Hur bedöms projekten?

1. Vi finansierar forskningsmässigt utmanande, förnyande projekt som skapar helt nya innovationer på marknaden inom ramen för ansökans ämnen. Projekt som möjliggör väsentlig internationell affärsverksamhet och företagstillväxt är särskilt önskvärda.

2. Planera projekten i samarbete med företagen och samordnaren för vart och ett tema (kontaktuppgifter i slutet av ansökningstexten). Bygg upp forskningsplanen kring företagsgruppernas gemensamma forskningsbehov. Undvik att lösa case-fall som ligger nära enskilda företags produktutveckling.

3. Företagens meddelande om deltagande spelar en central roll i projektbedömningen. Företagen som deltar i projekten ska svara på följande frågor:Vilka är företagets identifierade centrala kunskapsbehov som säkerställer tillräcklig förnyelse och en internationell konkurrensposition inom detta ämnesområde?

 • Hur främjar resultaten av forskningsprojektet företagets kompetenstillväxt?
 • Hur utnyttjar företaget resultaten från detta forskningsprojekt?
 • Meddelande om att företaget deltar i projektet (rtf) ska lämnas in som bilaga till ansökan till Tekes senast 30.9.2015.

 4. Lämna en förhandsanmälan på en sida till INKA-samordnaren för temat senast 21.8.2015. Mall för förhandsanmälan (rtf).

 5. Anmälan om projektberedning (rtf) tillsammans med INKA-samordnarna ska fogas till den egentliga ansökan som lämnas till Tekes senast 30.9.2015.

 6. Satsa på att göra en tydlig och mångsidig plan för utnyttjande av resultaten. Vi uppmuntrar planering av projekt som främjar tillväxten och förnyelsen av små och medelstora företags internationella affärsverksamhet.

7. Skaffa företagsfinansiering uppgående till minst 10 procent av projektets godkända kostnader.

8. Vi finansierar inte forskning som redan får bidrag från Rådet för strategisk forskning, Finlands Akademi eller de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK).

Hur får man strukturfondsfinansiering för temat?

I denna forskningsansökan söker vi forskningsansökningar som är i enlighet med Tekes nationella finansieringsmodell.

Finansiering ur strukturfonden (ERUF) står dock till förfogande enligt Tekes prövning. I samband med bedömningen diskuterar Tekes tillsammans med sökanden huruvida strukturfinansiering kan bli aktuell.

Om ERUF-finansiering är möjlig, ska sökanden enligt TEKES anvisningar komplettera ansökan, projektplanen, kostnadskalkylen och finansieringsplanen på det sätt som anges i de allmänna villkoren för Tekes ERUF-finansiering, bestämmelserna om stödberättigande och kraven för strukturfondsprogrammet.

Alla projekt ska bland annat stödja målen i strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020, projekten ska lämpa sig för de valda prioriterade områdena och målsättningarna i INKA-programmet. De som deltar i INKA-projektet och som drar nytta av dess resultat ska vara företag, forskningsinstitut, läroanstalter eller andra offentliga aktörer från minst en stadsregion och ett område i minst två landskap som har godkänts för INKA-programmet.

Finansieringen för ERUF:s nationella teman uppgår till 9 miljoner euro enligt Tekes prövning.

Hur ansöker man om finansiering

Finansiering söks elektroniskt i Tekes nätservice. Sökanden ska registrera sig som användare i nätservicen med sina personliga nätbankkoder. Ansökan om forskningsprojekt ska vara en forskning som nätverkar med Näringslivet.

Ansökningstiden utgår 30.9.2015

Närmare information

Markku Koponen, markku.koponen(at)tekes.fi, 050 5577 646
Om strukturfondsfinansieringen: Ritva Autio, ritva.autio(at)tekes.fi, 050 5577
869

Temasamordnare:

Bioekonomi

Hållbara energilösningar

 • Fram till 3.7 Esko Ala-Myllymäki, esko.ala-myllymaki(at)merinova.fi, tfn 040 591 2882
 • 4.7–2 8 Mika Konu, mika.konu(at)merinova.fi, tfn 0400 730 747
 • från och med 3.8 Esko Ala-Myllymäki och Tommi Sykkö, tommi.sykko(at)merinova.fi

Cybersäkerhet

Hälsan i framtiden

 • vecka 25: Noora Jansson, BusinessOulu, tfn 0407532917
 • vecka 26: Salla Hirvonen, BusinessOulu, tfn 0407261842
 • vecka 27: Johanna Jylhä-Ollila, Kuopio Innovation, tfn 0451398984 och Kimmo Koponen, Helsinki Business Hub, tfn 0447572244
 • vecka 28–30: semester, inga kontakter
 • vecka 31: Anneli Tuomainen, Kuopio Innovation,tfn 0405018030
 • Augusti: Noora Jansson, BusinessOulu, tfn 0407532917

Smart stad och förnybar industri

 • vecka 26 och vecka 30 -> Jari Jokinen, jari.jokinen(at)tredea.fi,tfn 040 806 2519
 • vecka 26 och vecka 31 -> Tatu Miikkulainen, tatu.miikkulainen(at)tredea.fi, tfn 040 822 8250
 • vecka 26–29, vecka 31–33 och vecka 35 -> Katri Parovuori, katri.parovuori(at)helsinkibusinesshub.fi, tfn 040 506 3062
 • vecka 26–27 och vecka 32 -> Tomi Tura, tomi.tura(at)ladec.fi, tfn 050 323 1050
 • vecka 27 och 29–30 Elina Uitamo, elina.uitamo(at)turkuamk.fi, tfn 050 5985 817

Tekes kontaktpersoner för vart och ett tema:
Smart stad, Jouko Salo (jouko.salo (at) tekes.fi)
Hälsa, Outi Tuovila (outi.tuovila (at) tekes.fi)
Bioekonomi, Veli-Pekka Ihanus (veli-pekka.ihanus (at) tekes.fi)
Energi, Jarkko Piirto (jarkko.piirto (at) tekes.fi)
Cybersäkerhet, Timo Taskinen (timo.taskinen (at) tekes.fi)

comments powered by Disqus