Ansökan om forskningsfinansiering inom programmet BEAM – Business with Impact

Tekes och utrikesministeriets gemensamma program BEAM öppnar en andra forskningsansökan för att hitta nya innovationer för utvecklingsländers behov och för att skapa ny affärsverksamhet för finländska företag på tillväxtmarknaderna i utvecklingsländer. Innovationerna kan anknyta till teknik, service, affärsverksamhet eller sociala frågor e.d. innovationer.
Utlysningsperiod: to 10.12.2015 - to 31.03.2016

Vi söker mångvetenskapliga forskningsprojekt i samarbete med näringslivet, vilka genomförs i forskningsorganisationer (universitet, högskolor, forskningsinstitut och yrkeshögskolor). Ansökan ska innehålla en identifiering och beskrivning av en utmaning eller ett problem som anknyter till utvecklingsländer, till vilket man söker nya lösningar med hjälp av innovationer. Dessa lösningar kan finländska företag vidareutveckla och kommersialisera. Förutsättningen för finansiering är att minst två forskningsenheter medverkar i projektet, man ska även precisera på vilket sätt forskningsresultaten kan utnyttjas samt företagsmedverkan. Tekes och UM har inom ramen för programmet BEAM reserverat 1,5 miljoner euro för forskningsprojekt för 2016.

I ansökan finns inga teknologibegränsningar. Föremål för ansökan är alla de utvecklingsländer, som OECD/DAC har klassificerat som behöriga för utvecklingsbistånd, med undantag för Kina.

Internationellt samarbete

Forskningsinstitutens projekt i samarbete med näringslivet ska ha ett konkret, i ansökan väl beskrivet samarbete med ett universitet eller forskningsinstitut i utvecklingslandet. Även annat internationellt samarbete betraktas som merit. I ansökan ska man även precisera hur samarbetet med utvecklingsländer kommer att utnyttjas för att kommersialisera forskningsresultaten och innovationerna i samarbete med finländska företag. I internationella projekt kan Tekes finansiera endast finländska projektparter.

Företagens medverkan i forskningsprojektet

Vi förutsätter att de företag som är intresserade av att utnyttja forskningsresultaten deltar i finansieringen av projekten och att representanter för företagen ingår i projektets styrgrupp. Vi ser det som en positiv faktor om företagen är med redan i forskningsprojektets berednings- och ansökningsskede.

Forskningsprojektet ska finansieras av minst tre företag, av dem ska åtminstone ett vara ett litet eller medelstort företag. Finansieringsandelen för de företag som potentiellt ska utnyttja resultaten ska täcka minst 10 procent av projektets totala kostnader. Företagsfinansieringen av projekt vars totala kostnader är 300 000 euro eller mindre ska gemomföras med pengar. I projekt vars totala kostnader överstiger 300 000 euro kan små och medelstora företag medverka med eget arbete, men företagens kapitalinsats i projektet ska vara minst 5 procent. Närmare information om projekt i samarbete med näringslivet.

Projektets resultat ska vara offentliga. De resultat som uppkommit inom forskningsprojektet utgör grund för företagens egna forsknings- och utvecklingsarbete. Inom forskningsprojektet kan man inte utföra direkt produktutveckling för företagen. De företag som finansierar projektet har dock primär förhandlingsrätt i fråga utnyttjandet av resultaten.

Tekes rekommenderar öppen vetenskaplig publicering

Tekes har förbundit sig vid målen och åtgärderna för öppen vetenskap och forskning. Målet är att publikationerna från den offentliga forskningen och offentliga data ska finnas lätt tillgängliga för alla för fortsatt användning. Öppen publicering främjar bredare utnyttjande av forskningsdata för forskningens och näringslivets behov.

I Tekes offentliga forskningsprojekt rekommenderar vi öppen publicering. Projektets forskningsplan ska innehålla en publiceringsplan som tar öppen publicering i beaktande. Vi rekommenderar användning av den egna forskningsorganisationens anvisningar om Open Access-publicering.

Bedömning av ansökningarna

Tekes och UM bedömer ansökningarna tillsammans och finansieringsbesluten fattas hos Tekes. Viktiga bedömningsobjekt är:

  • nyhetsvärdet hos den teknologi och kompetens som ska utvecklas samt hur utmanande de är
  • projektresultatens inverkan på utvecklingen av företagens affärsverksamhet och på samhället både i Finland och i mållandet
  • företagens roll i genomförandet och styrningen av projektet samt i utnyttjandet av resultaten
  • projektets resurser och kompetensnivån
  • internationellt samarbete

Utöver Tekes normala bedömning görs för varje projekt även en bedömning av vilken inverkan projektet har i utvecklingsländerna. Till den elektroniska ansökan ska alltså även en rapport över dess inverkan i utvecklingsländerna bifogas . Vid bedömningen beaktas övriga ansökningar som konkurrerar om finansieringen.

Ansökan

Ansökningar ska skickas genom Tekes elektroniska nätservice. Sökande ombeds även lämna en offentlig beskrivning av projektet på finska och på engelska i ansökan.

Företag kan söka finansiering för hela den tid som programmet pågår.

Ansökningstidtabell

  • Ansökningstiden börjar 9.12.2015
  • Informationsevenemang 2.2.2016
  • Ansökningstiden avslutas 31.3.2016
  • Finansieringsbeslut 15.5.2016

Informationsevenemang om programmet och ansökningsförfarandet 2.2.2016

Informationsevenemang om BEAM-ansökan ordnas 2.2.2016 hos Tekes. Efter informationsevenemanget är det möjligt att diskutera egna forskningsidéer med BEAMs experter.

Länkar till anvisningar

Närmare information

Juha Miettinen (koordinator för BEAM-programmet)
juha.miettinen(at)spinverse.com
Tfn 0400 512 562

Christopher Palmberg
christopher.palmberg(at)tekes.fi
Tfn 050 5577 966

Markku Lämsä
markku.lamsa(at)tekes.fi
Tfn 050 5577 793