Ansökan för mobilitetsoperatörer 2015

Utlysningsperiod: må 02.02.2015 - to 04.06.2015

Utvecklingen av smidiga mobilitetstjänster förutsätter nya typer av digitala lösningar som kan erbjudas av mobilitetsoperatörer (Mobility Operator). Mobilitetsoperatören möjliggör dörr-till-dörr-tjänster, där resande kan söka, beställa och betala hela resekedjan och följa upp den i en och samma applikation.

I affärsverksamheten Rörlighet som en tjänst (Mobility as a Service) erbjuder mobilitetsoperatörer användarna en smidig dörr-till-dörr-tjänst bestående av olika färdsätt. Mobilitetsoperatörerna konkurrerar om kunderna både sinsemellan och med andra trafikformer, till exempel bilägande. Därför är en kraftfull användarorientering en förutsättning för att mobilitetsoperatörens affärsverksamhet ska vara framgångsrik. Användarorienteringen betonas även vid bedömningen av ansökningarna.

De tjänster som mobilitetsoperatörerna erbjuder ska även vara mycket skalbar. Den ska kunna skalas för såväl olika användargrupper som geografiskt i olika städer och länder. Det är även bra om tjänsten som mobilitetsoperatören tillhandahåller omfattar långfärdstrafik, då operatören även kan erbjuda kunderna resor på ett heltäckande sätt, även mellan städer och länder.

Ansökan har två skeden. I förutredningsansökan (ansökningstid 2.2–27.2.2015) söks förslag till förutredningsprojekt, vilkas mål är att utveckla mobilitetsoperatörsverksamheten och planeringen av pilotprojekt. I det andra skedet (ansökningstid 2.2–4.6.2015) finansieras genomförandet av pilotprojektet.

Det är möjligt att delta i den egentliga mobilitetsoperatörsansökan, som slutar 29.5, även utan förutredningsskedet. Det är alltså möjligt även för andra än dem vars förutredningsprojekt Tekes har stött att lämna in en ansökan.

Tekes finansierar varje konsortiemedlem som deltar i ansökan enligt det planerade projektinnehållet och företagets affärsmål. Storleken på totalprojektet är fri och den finansiering som Tekes beviljar (i allmänhet lån för pilotprojekt) fastställs för varje konsortiemedlem på basis av normala kriterier.

Ansökan börjar 2.2.2015 ansökningarna ska lämnas in senast 4.6.2015 kl. 16:15 via Tekes elektroniska ansökningstjänst.

Mer information

Sonja Heikkilä, tfn 050 5577 694, sonja.heikkila(at)tekes.fi
Tom Warras, tfn 050 5577 839, tom.warras(at)tekes.fi