Tillväxtstrategi för forskning och innovation sätter fart på affärsverksamheten i hälsobranschen

2014-06-03
Hälsobranschen är en av världens snabbast växande branscher. Finland har utmärkta möjligheter att bli ett ledande land för affärsverksamheten inom branschen samt för välfärd, hälsa och förnybara tjänster.

Tre ministerier (ANM, SHM UKM), Tekes och Finlands Akademi har i samarbete med aktörer inom hälsobranschen berett den tillväxtstrategi som offentliggjordes den 26 maj 2014.

Hälsobranschen, dvs. hälsoteknologin och läkemedelsbranschen omsätter redan nu nästan fem miljarder euro och största delen av det riktar sig till export. Finland har ett starkt kompetens- och kunskapskapital som med hjälp av ny teknologi kan förädlas till produkter och tjänster i världsklass, konstaterar näringsminister Jan Vapaavuori.

Strategin innehåller centrala åtgärdsrekommendationer för att systematiskt utveckla forskningen och den innovativa verksamheten samt öka investeringarna i hälsobranschen och åstadkomma ekonomisk tillväxt i branschen. Att man upprätthåller en hög och mångsidig kompetensnivå och sätter fart på affärsverksamheten möjliggör det att den finländska hälso- och sjukvården snabbare får de nyaste forskningsrönen och behandlingsmetoderna till sitt förfogande. Dessutom får människorna nya metoder att främja sin hälsa och sitt välbefinnande.

Rekommendationerna hänför sig till utvecklingen av de forskningskoncentrationer som uppstått kring universitetssjukhusen, till en fungerande nationell arbetsfördelning, utvecklingen av finansieringsmiljön, innovationernas marknadstillträde samt till inledandet av ett omfattande Team Finland Health-samarbete i syfte att skaffa utländska investeringar.

"Strategin granskar för första gången hälsobranschen med perspektiv på innovation och affärsverksamhetens tillväxt", säger näringsminister Jan Vapaavuori.

Ministerierna ansvarar tillsammans också för genomförandet av strategin. För de fortsatta åtgärderna tillsätter ministerierna en samarbetsgrupp som också ansvarar för uppföljningen och utvärderingen av genomförandet.

ANM:s rapport 15/2014 "Tillväxtstrategi för forskning och innovation inom hälsobranschen" kan läsas på ministeriets webbplats www.tem.fi/publikationer.

Ytterligare upplysningar

industrirådet Petri Lehto, ANM; tfn 029 50 63218
direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, SHM, tfn 029 51 63382
undervisningsrådet Erja Heikkinen, UKM, tfn 029 53 30101
direktör Minna Hendolin, Tekes, tfn 050 5577 665
överdirektör Marja Makarow, Finlands Akatemia, tfn 029 53 35002


Pia Mörk

comments powered by Disqus