Offentliga innovationsaktörer stöder tillsammans förnyelsen av näringslivet

2014-09-11
Att erbjuda förutsättningar för framgång till tillväxtvilliga företag har idag prioritet i Finland. Offentliga innovationsaktörer och forskningsfinansierare kan hjälpa här genom att erbjuda goda verksamhetsförhållanden och expert- och finansieringstjänster som sporrar till förnyelse.

Den finska samhällsekonomin genomgår en exceptionellt intensiv strukturomvandling. Internationaliseringen av de traditionella grundpelarna i vår ekonomi har skapat ett akut behov att utveckla ny företagsverksamhet med förmåga till export. Detta kräver att man skapar en så god verksamhetsmiljö som möjligt för företag som söker tillväxt och nya affärsekosystem. Att utvidga en internationellt konkurrenskraftig näringsverksamhet erbjuder en hållbar lösning på Finlands sysselsättnings- och ekonomiska problem.

Utvecklingen av tillväxtföretag och affärsverksamhetsområden kräver intimt samarbete mellan företagen och den offentliga förvaltningen. De offentliga aktörerna kan hjälpa företagen till framgång bland annat genom att utveckla affärsekosystemen, infrastrukturen, finansieringen, kunskap och bestämmelserna.

I år har Finnvera, Sitra, Finlands Akademi, Tekes och VTT gjort tillsammans Riktning-samarbete. I slutet av sommaren anslöt sig Finpro till gruppen.

I Riktning-samarbetet utvecklas nya arbetsformer för att påskynda utvecklingen av affärsverksamhetsområden som är lovande ur finsk synpunkt. Finlands Akademi deltar i arbetet eftersom forskningen och utbildningen bildar den kompetensgrund som innovationsverksamheten stöder sig på. Riktning-samarbetet hjälper aktörerna att verka till förmån för de gemensamma målen, alla enligt sin roll, så att man av de offentliga resurserna får ut den bästa inverkan i samhällsekonomin.

"Samarbetets huvudmål är att stödja förnyelsen av Finlands näringsliv", poängterar Tekes generaldirektör Pekka Soini.

Riktning-samarbetet sker i Team Finland -andan. Det är ett steg mot att skapa servicehelheter som motsvarar kundernas behov.

Fem möjligheternas teman

Riktning-samarbetet omfattar fem teman som stödjer utvecklingen av en ny verksamhetsmodell med avsikten att främja tillväxten av internationellt konkurrenskraftiga affärsekosystem.

De tre temana som koncentrerar sig på affärsverksamhetsområdena är:

  • digitalisering som industrins förnyare,
  • affärsmöjligheterna som naturresurserna och resurseffektiviteten innebär samt
  • affärsmöjligheterna i hälsovårdsteknologin.

De två andra temana hänger samman med verksamhetsmodellerna som behövs för att utveckla nya affärsekosystem samt för tillträdet till den internationella marknaden och för kommersialisering.

Varje tema bearbetas i praktiska testprojekt under höstens lopp. Testen ska visa vad som fungerar och vad som inte gör det och resultatet får utstaka fortsättningen.

Exempelvis i temat om etablering på marknaden bearbetar man ingående på internationaliseringstjänsterna så att de bildar en friktionsfri helhet. I digitaliseringstemat står Pilot Factory Finland, dvs. en test- och demonstrationsmiljö för industriellt internet på bordet. I temat affärsmöjligheterna i hälsovårdstekniken bearbetas först en verksamhetsmodell för ett virtuellt utvecklingscentrum för den digitala affärsverksamheten kring hälsa.

Organisationerna som deltar i Riktning-samarbetet utnyttjar samarbetet på det sätt som lämpar sig bäst för den egna verksamheten och kunderna. Alla deltar inte i allting, men kan beakta verksamhetens gemensamma "riktning" i sin egen verksamhet.

Mer information från Tekes

Pirjo Kyläkoski
tfn 050 5577 795
pirjo.kylakoski (at) tekes.fi

Anne Palkamo
comments powered by Disqus