Tillväxtbanan söker nya vinnare som kan verka internationellt

Tillväxtbanan söker 80 nya företag att delta under 2013. Tjänsten är avsedd för små och mellanstora företag som söker snabb tillväxt och internationalisering och omfattas redan av 120 företag. Företag som valts till Tillväxtbanan kan utnyttja sådana offentliga expert- och finansieringstjänster som bäst lämpar sig för den egna tillväxtplanen.

För företagen erbjuder Tillväxtbanan (Kasvuväylä) enastående tjänster, rådgivning och finansiering. För varje företag som valts till Tillväxtbanan utses en kundansvarig, en Tillväxtlots, som söker för företaget de lämpligaste tjänsterna och finansieringsmöjligheterna av det utbud som arbets- och näringsministeriets aktörer erbjuder.

I tjänsten blir behandlingen av finansieringsansökningar snabbare och den totalfinansiering som tillväxten kräver är lättare tillgänglig. Med hjälp av Tillväxtbanan kan företaget planera och genomföra sin tillväxtstrategi på lång sikt och allt lättare genom att dra nytta av offentliga företagstjänster.

Förutsättningarna för framgångsstigen

Företagen som väljs till Tillväxtbanan ska ha ekonomiskt lönsam affärsverksamhet i hemlandet och de ska sträva efter kraftig tillväxt på den internationella marknaden. En konkurrenskraftig inhemsk verksamhet utgör en grund för internationaliseringen. De företag som väljs sysselsätter i regel över 10 personer och deras omsättning är minst 0,5 miljoner euro.

Företagen väljs till Tillväxtbanan för en tvåårsperiod. Med nya företag behandlas ingående internationaliseringsläget och de nödvändiga stegen framåt. Efter detta inleds verksamheten med ett startprojekt där sådana uppgifter i företaget som ansluter till internationaliseringen sätts konkret igång.

Den första sökningen för 2013 började måndagen den 4 februari 2013. Ansökningsblanketten är öppen hela tiden och ansökningar kan lämnas in när som helst. Observera dock att de följande ansökningstiderna löper ut i juni, augusti och oktober.

Tillväxtbanan är en tjänst som aktörerna i ANM (Tekes, ELY-centralerna, Finnvera, Finpro, Patent- och registerstyrelsen och Finlands industriinvestering) tillhandahåller och som har varit i gång från 2011. Tillväxtbanans verksamhetsmodell utvecklas vidare som en del av det mera omfattande nätverket Team Finland, som inledde sin verksamhet officiellt den 1 februari 2013, för att tillväxtföretag som vill gå ut internationellt kan erbjudas en allt klarare helhet av tjänster.

Sökningen till Tillväxtbanan har börjat. Ansökningstiden löper ut fredagen den 15 mars 2013.

www.kasvuvayla.fi

comments powered by Disqus