Strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation ger resultat

SHOK, eller strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation, som svarar på forskningsbehov hos företag har visat sig vara behövda. Tekes har deltagit i främjandet av de strategiska centrens verksamhet som har som syfte att förnya industrin och bevara den finländska konkurrenskraften.

Vi behöver ny affärsverksamhet och kunnande för att placera oss i topp i den internationella konkurrensen. Ett sätt är forskning på hög nivå och med företag som utgångspunkt, som bedrivs i form av strategiska center. Forskning i de strategiska centren bedrivs utgående från företagens behov och försnabbar således utnyttjandet av forskningsresultat i affärsverksamheten. Så som framgick av utvärderingen som publicerades i februari, har man med hjälp av strategiska center kunnat dämpa effekterna av recessionen.

Majoriteten av de finländska exportföretagen deltar i samarbetet i strategiska center. Under åren 2008−2012 deltog nästan 500 företag och ca 30 forskningsorganisationer i forskningsprogram inom strategiska center som finansierades av Tekes. Programmen fördelade sig på sex områden för de strategiska centren. I nuläget stärks samarbetet mellan centren och de första branschgränserna överskrids, gemensamma program är under beredning.

Tekes beviljar forskningsprogrammen inom strategiska center finansiering i enlighet med sin normala finansieringspraxis, med beaktande av finansieringens effekt. Tekes har inte valt att delta i alla forskningsprogram inom strategiska center. På samma vis beviljas finansiering för redan igångsatta program i rater, för att man snabbt ska kunna ändra riktning för forskning som bedrivs i verksamhetsmiljöer som karaktäriseras av snabba förändringar.

Tekes har finansierat forskningsprogram inom strategiska center med totalt 373 miljoner euro under åren 2008–2012.

Verksamheten med strategiska center har försnabbat företagens investeringar i forskning

Det grundläggande syftet med strategiska center är att få företagen att bedriva inbördes samarbete kring forskning samt samarbete med forskningsorganisationer, som bidrar till radikal förnyelse. Det strategiska center som varit verksamt längst, bioekonomiklustret FIBIC, har redan kommit långt. Det strategiska center, som ursprungligen var ett skogskluster, har för sin del satt i gång en för den finländska nationalekonomin betydande, ny definiering av branschen.

Som utvärderingen av de strategiska centren även påvisar är företagen nöjda med handlingssättet. Detta påvisas även av företagens egna finansieringsandel: företagen finansierar själva 40 procent av kostnaderna för forskningsprogrammen inom de strategiska centren. Företagen skulle inte själva göra så stora satsningar, om de inte hade nytta av det. Exempelvis förväntar sig företagen inom det strategiska centret för metall- och maskinbyggnad eller FIMECC att arbetet inom forskningsprogrammen kommer att leda till affärsverksamhet som totalt omfattar ca tre miljarder euro. Den förväntade affärsverksamhetspotentialen utgår från ny affärsverksamhet samt tillväxt och effektivering av den existerande verksamheten.

”FIMECC-programmen har gjort det möjligt att utvidga Outokumpus forskningsportfölj med större vikt på grundforskning, för vilket Outokumpus egna resurser inte skulle ha varit tillräckliga. Aalto-universitets forskningsgrupp har lång erfarenhet av växelverkan mellan väte och material, och har medfört ett viktigt tillskott till Outokumpus egna färdighetsprofil. I och med samarbetet har Outokumpu haft tillgång till viktiga resurser inom forskningsinstrument”, konstaterar Outokumpu Stainless Oy:s forskningschef Juho Talonen.

ICT-SHOK eller TIVIT har uppgett att deltagarna i forskningsprogrammet Cloud Software till och med tredubblat den egna omsättningen. I programmet har man lyckats utveckla nya sätt att snabbt igångsätta ny affärsverksamhet, och programmet har lyckats försnabba tillväxten inom hela branschen i Finland och skapa ett nytt, mer produktivt ekosystem med fokus på molntjänster.

Utvärderingen ger verktyg för framtiden

Den i februari 2013 publicerade oberoende utvärderingen av de strategiska centren gav värdefull information om konceptets styrkor och utvecklingsbehov. Enligt utvärderingen lönar det sig att fortsätta verksamheten med strategiska center och verksamheten kan bli ett ännu mer innovativt verktyg för innovationspolitik. Rekommendationerna i den internationella utvärderingen riktar sig till forsknings- och innovationsrådet, arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, ledningsgruppen för de strategiska centren, Tekes, Finlands Akademi, enskilda SHOK-företag samt deltagarna i forskningsprogram inom strategiska center.

”Inom de strategiska centren bedrivs långsiktigt arbete med att förnya industrin, vilket innebär att de egentliga resultaten tar lång tid att skönja. Det handlar även om ett helt nytt handlingssätt, vilket alltid är förknippat med risker. Tekes ansåg att det fanns ett stort behov av utvärderingen av de strategiska centren och på Tekes är vi redo att ändra våra egna handlingssätt så att konceptet med strategiska center ytterligare förbättras”, säger branschdirektör Teija Lahti-Nuuttila på Tekes.

Ledningsgruppen för de strategiska centren som leds av bergsråd Stig Gustavson lägger innan sommaren fram sitt förslag för utvecklandet av verksamhetsmodellen.

Mer information

Branschdirektör Teija Lahti-Nuuttila
Tekes
Tfn 050 5577 873
teija.lahti-nuuttila(at)tekes.fi

www.shok.fi (på finska)

Mer information om utvärderingen av de strategiska centren

comments powered by Disqus