Riikka Heikinheimo: Forskningsfinansieringen förnyas som ett led i en större förnyels

2013-01-17
Vår finansiering till högskolor och forskningsinstitut tjänar våra mål framför allt när det gäller att öka förmågorna inom innovationsverksamheten. Genom rätt slags kompetens och kunnande kan vi nå den tillväxt som garanterar hälsa och välfärd både för människorna och för miljön i framtiden.

Universiteten, högskolorna och forskningsinstituten ingår vid sidan av företagen på ett väsentligt sätt i vårt innovationssystem. Det är särskilt högskolornas uppgift att utbilda experter och sakkunniga i vårt land. Universiteten och forskningsinstituten har också som uppgift att bedriva forskning, vilket skapar ny kunskap och kompetens. Den här kompetensen måste kunna överföras till affärsverksamhet – endast härigenom skapas det arbetsplatser i framtiden. Bäst lyckas den här omsättningen av kompetens och kunnande i arbetsplatser genom företagens försorg.

Den forskning som Tekes finansierar har alltid haft en stark relevansgrund. Vi anser att forskningen och dess resultat måste vara till nytta inte bara för forskarna utan också på ett mer omfattande sätt till nytta för samhället. Det här har också lyckats bra. När man mäter hur mycket samarbete som görs mellan forskare och företag är vi i en internationell jämförelse i topp. I praktiken har en stor del av den kompetensbas som företagen senare har byggt sin affärsverksamhet på skapats inom den forskning som Tekes finansierar.

Kompetens också utanför Finland

Vi måste ta fasta på kvaliteten. I den bästa möjliga situationen skulle vi tävla bland stjärngardet inom den internationella vetenskapen på alla de områden som vår industri bygger på. Den här situationen ligger tyvärr ännu utom räckhåll. Därför har vi varit tvungna att skaffa oss kompetens utanför landets gränser. Genom att kräva intensivt internationellt samarbete av de projekt vi finansierar, antingen i form av samprojekt eller av forskare som reser utomlands, har vi kunnat öka det internationella samarbetet bland de finländska forskarna på områden som är viktiga inom industrin. 

Den separata importen av utländska toppexperter för kortare tid med FiDiPro-finansiering har haft siktet på detta mål. Programmet har slagit igenom fint. Innehållsmässigt har programmet expanderat och omfattar idag en rätt mångsidig skara toppexperter.

Det kommer att finnas mycket gammalt, men också någonting nytt, i vår forskningsfinansiering i fortsättningen. Vi fortsätter att finansiera forskning som bedrivs gemensamt av forskare och företag antingen inom programmen (Offentlig forskning med nätverk i näringslivet) eller i parallella projekt som leds av företag.  Tekes finansiering till de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation (SHOK) fortgår också som en del av den förnyade finansieringen av offentlig forskning. Likaså rekryteringen av gästande toppforskare till Finland, det vill säga FiDiPro-finansieringen.

Trots välfungerande och resultatrik samfinansiering har det inom universiteten och forskningsinstituten under årens lopp ackumulerats mycket sådan kompetens som förtjänar att komma samhället till nytta på ett mer omfattande plan. Det kanske inte finns lämpliga företag i Finland, eller så ligger den preliminära kunskapen ännu i sin linda och fångar inte företagens intresse.

Universiteten och forskningsinstituten saknar själva den kompetens som behövs för att omsätta resultaten i en relevant affärsverksamhet. Visserligen har det tagits initiativ till kommersialisering av resultat och ställvis har det också lyckats. Vi tror ändå att vi förmår bättre i det här landet om vi bara ger alla en chans och skapar en fungerande modell. Det här siktar vi mot med den förnyade delen av vår nya forskningsfinansiering, som vi kallar Nya kunskaper och affärsverksamheter av forskningsidéer.

Experimentell och flexibel forskningsfinansiering

När vi förnyade vår strategi förde vi omfattande diskussioner med våra kunder. När diskussionen gällde forskningsfinansiering framkom det ständigt en önskan om experimentell och flexibel forskningsfinansiering. En sådan som kunde ge plats för forskarna att också pröva helt galna idéer. Många av förslagen kom kanske något överraskande från industrin.

Den andra nya finansieringsformen har det här behovet i siktet. Med Strategiska forskningsinitiativ strävar vi efter att ge forskningsgrupperna en chans att pröva på något alldeles nytt. Något sådant vars betydelse och relevans det är svårt att veta något säkert om idag, men som i framtiden kan få en verkligt stor betydelse. I så fall kommer det nog att väcka företagens intresse.  Båda de nya finansieringsformerna har utvecklats i samråd med kunderna. I år sker de första utlysningarna. I början kan vi en hel del att lära oss, men redan om ett år har vi fått information som säger oss om det lönar sig att fortsätta. 

Riikka Heikinheimo
direktör, kompetensområden och internationellt nätverk
  

comments powered by Disqus