Tekes och VINNOVA söker nya drivkrafter för förnyelsen av tillverkningsindustrin

2015-01-20

Vi på Tekes samarbetarmed vår svenska systerorganisation VINNOVA för att förstärka tillverkningsindustrin. Som första steg i samarbetet finansierar vi projekt som analyserar möjligheter och utmaningar som tillverkningsindustrin står inför i den globala konkurrensen.

Hur kan innovations- och industripolitik skapa den bästa möjliga verksamhetsmiljön för entreprenörskap och innovation? Vilka är drivkrafterna för förnyelsen av tillverkningsindustrin och hur ser vi till att den ekonomiska nyttan av den förnyade affärsverksamheten även skapar bredare samhällseffekter?

Innovationsforskningen som Tekes finansierar söker svar på dessa frågor. Innovationsforskningen hjälper att förstå hur vår innovationsmiljö och näringsliv behöver utvecklas för att förstärkas i den globala konkurransen. Vi hoppas att vårt samarbete med VINNOVA även är ett steg mot nya och konkurrenskraftiga nordiska affärsekosystem.

Vi vill förstå skillnaderna, likheterna och samarbetsmöjligheterna mellan Finland och Sverige genom att koncentrera oss speciellt på en förnyelse av den tillverkande industrin. Den svenska ekonomin utvecklas för tillfället fördelaktigare än den finska. VINNOVA har under de senaste tiderna lanserat flera nya och intressanta program som det lönar sig att följa även i Finland. Vi försöker också intensifiera samarbetet då vi utvärdrar effekter av våra verksamheter och söker gemensamma teman inom Europeiska unionens Horisont 2020 -forsknings- och utvecklingsprogram.

I innovationsforskningen har vårt samarbete med VINNOVA konkretiserats i fem gemensamt finansierade projekt. Vi skapar en gemensam finsk-svensk referensgrupp för projekten och ordnar gemensamma möten med deltagande från Finland och Sverige.

Vår gemensamma projektportfölj består av fem projekt, vi vill ställa ribban högt och hoppas på nya insikter i hur tillverkningsindustrin utvecklas i Finland och Sverige.

I ett av de fem projekten anvönder VTT och Lunds universitet två systerinnovationsdatabaser, SFINNO och SWINNO, för att förstå utvecklingen av innovationsprestanda i Finland och Sverige och bakomliggande orsaker.Dessa databaser innehåller en stor mängd data om olika typer av innovationer som finns på marknaden. Vi hoppas att en jämförande analys av skillnader och likheter i innovationsverksamheten mellan Finland och Sverige kan ge nya insikter hur vi kan förbättra våra innovationsmiljöer och innovationspolitiken överlag.

I RAID-projektet, som koordineras av VTT, jobbar fyra forskningsteam tillsammans i våra båda länder för att analysera möjligheterna och drivkrafterna för radikala innovationer som förnyare av tillverkningsindustrin.

Näringslivets forskningsinstitut ETLAs, Kungliga Tekniska Högskolan KTH:s samprojekt Intangibles and International Sourcing ritar upp en karta över hur upphandlingarna, lönerna och vinsterna fördelas i multinationella företag. Frågan är hur man ska få globala affärsverksamheter att även fördela välstånd i Finland och Sverige.

Roaming-projektet, som leds av Tammerfors Tekniska Universitet, analyserar globalisering av produktionen och speciellt fall där produktion återvänder till Finland och Sverige (reshoring). Det är viktigt att förstå faktorerna som påverkar ut- och återflyttningen av produktionen och annan företagsverksamhet då vi utvecklar vår innovationsmiljö. Den svenska delen av fosrkningen är förlagd till Lunds universitet och analyserna inkluderar även Danmark.

RECIBI-projektet, som Finlands miljöcentral startat, analyserar möjligheter och utmaningar för bioekonomin och speciellt den så kallade kretsloppsekonomin. Den enes skräp kan vara den andres guld, Bio- oc kretsloppsekonomin kan förlänga såväl naturresursernas hållbarhet som konsumentprodukternas livstid. I projektet dryftas vilka politiska åtgärder man borde vidta för att skapa en konkurrenskraftig bioekonomi i Finland och Sverige och en lagstiftning som stöder den. Från Sverige medverkar Institutet för Industriell Miljöekonomi vid Luns Universitet.

Utöver dessa fem samprojekt finansierar Tekes sju andra projekt. Sådana är till exempel AdMani projektet, som analyserar Finlands affärsmöjligheter inom 3D-utskrivning, ett annatr projekt som delfinansierats av vår danska systerorganisation DASTI där man utreder det immateriella kapitalets strukturer och betydelse i förnyelsen av Finlands och Danmarks tillverkningsindustri, samt RETACH-projektet där man analyserar om storföretagen kan förbättra sin innovationsverksamhet genom att minska kontrollen och genom att sporra till intern företagsamhet i företaget.

Vi utmanar bloggläsarna till dialog om att driva framåt förnyelsen av Finland.

Christopher Palmberg och Jussi Kajala
Författarna arbetar som experter på innovationsforskning och genomslagskraft vid Tekes.

Anne Palkamo
comments powered by Disqus