Jari Hyvärinen: Jagar nedskärningarna bort företagens innovationsverksamhet från Finland?

2015-06-09

Industriproduktionen har i stor utsträckning flyttar bort från Finland. Snart får vi se om de stora företagen i takt med nedskärningarna inom innovationsfinansieringen också flyttar sin forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet från Finland närmare produktionen och kunderna. Detta skulle försvåra för högutbildade att få arbete i Finland och göra det svårare för små och medelstora företag att komma in på den globala marknaden via de stora företagens nätverk.

Innovationsmiljöerna konkurrerar internationellt om de bästa förmågorna. I Finland är det offentliga stödet till företagens forsknings- och utvecklingsverksamhet blygsamt. I förhållande till bruttonationalprodukten är den offentliga finansiering som riktas till företagens forsknings-, utvecklings-, och innovationsverksamhet i Finland endast under en fjärdedel av nivån i USA och hälften av nivån inom EU.

Offentlig finansiering av forsknings- och utvecklingsarbete samt innovationsverksamhet är lönsam för samhället. Till detta finns det två orsaker. Offentliga investeringar i forskning och utveckling och åtgärder som förbättrar innovationsmiljön har stora gynnsamma effekter på hela samhället. Och för det andra, forsknings- och utvecklingsarbete samt innovationsverksamhet som görs i Finland konkurrerar globalt med de länder där satsningarna på forskning och utveckling är mångdubbelt större än hos oss.

För närvarande är läget för innovationsverksamheten i Finland bekymrande eftersom de privata och offentliga satsningarna på forskning och utveckling minskar samtidigt. I det svåra ekonomiska läget söker man inbesparingar i statens FoU-satsning, i motsats till exempelvis under krisen på 1990-talet, då man sökte tillväxt genom att öka den offentliga FoU-finansieringen. Detta medverkade för sin del till att Finland fick en stark innovationsdriven tillväxt.

Företagssektorns egna satsningar på FoU har sjunkit reellt sedan 2009. De kommande nedskärningarna i Tekes innovationsfinansiering försvagar ytterligare reformen av ekonomin och innovationsdriven tillväxt.

Tusentals exempel under årens lopp visar att en reformerande offentlig företagsfinansiering har en viktig inverkan på företags tillväxt och framgång. De små och medelstora företag som Tekes har finansierat har ökat sin omsättning, export och antalet arbetsplatser mer än andra motsvarande företag. Innovationsverksamheten har en viktigare roll än tidigare när det gäller att få igång tillväxten i Finlands ekonomi.

De stora företagen står för en betydande del av Finlands forsknings- och utvecklingsverksamhet, de utvecklar kompetens och skapar radikala innovationer. Av den finansiering som Tekes beviljar stora företag stannar endast en liten del hos det stora företaget självt. Av den finansiering som de stora företagen fick 2014 kanaliserades nästan 90 procent till små och medelstora företag, högskolor och forskningsinstitut. Nedskärningarna i innovationsfinansiering slår således mot de små och medelstora företagen och forskningen, även om Tekes skulle skära i finansieringen till de stora företagen.

Företagsstöden i Finland uppgår till cirka 4,5 miljarder euro. Många utvärderingar har visat att bland företagsstöden är FoU- och innovationsstöden reformerande, effektiva och verkningsfulla.

Studier har också visat att skattestöd är ineffektiva, eftersom de inte har någon sporrande effekt. Företagen satsar endast vad skattestödet ger och ökar inte sina egna satsningar, eftersom stödet ändå kommer, utan extra ansträngning. Till exempel trafik- och energistöden är skattestöd som fördröjer strukturomvandlingen.

Jag instämmer i ETLA-chefen Vesa Vihriäläs åsikt att nedskärningarna i Tekes FoU- och innovationsstöd borde minskas, och att nedskärningar i stället kunde göras i ineffektiva företagsstöd. Nedskärningarna borde inriktas enligt effekt. Låt således de stöd som bäst främjar förnyelsen av näringslivet, förbättrandet av produktiviteten och den ekonomiska tillväxten vara kvar. Med tanke på landets fördel vore detta den klokaste ekonomi- och innovationspolitiken.

Jari Hyvärinen

Skribenten är doktor i ekonomiska vetenskaper och ansvarig expert vid Tekes för utvärdering av innovationsverksamhetens effekt

comments powered by Disqus