Pekka Sivonen: Alla tiders chans

2016-09-06

Den ursprungliga planen var att skapa en digitaliseringsstrategi åt Tekes, men detta blev i stället Reboot Finland, en plan för förnyande med hjälp av digitalisering, som gäller hela Finland. Alla tiders chans!

I Tekes programpaket ingår sedan tidigare programmen 5thGear, Industriell internet och Smart stad. I alla dessa program har Finland ett enormt kunnande: inom till exempel IoT är Finland det ledande landet i världen. Det är fråga om sensorteknik och därtill ansluten software samt om situationen i Finland efter Nokia. Den kompetens som vi hade i och med Nokia, är nu splittrad runt om i landet på mer än 400 IoT-företag. Det blir en utmaning för Tekes att under de närmaste åren säkerställa att denna kompetens finner sin väg till världsmarknaden.

De förefintliga programmen är bra. Arbetet med dessa kommer att fortsätta och tyngdpunkterna i dem granskas, men nya programhelheter kommer också att tas med. Omfattande åtgärder kommer att vidtas till exempel i fråga om produktifieringar av IoT. Följande lead-marknadsproduktifieringar är på gång: ett IoT-fartyg, IoT-sjukhus och en IoT-fabrik, där alla objekt redan har valts och planeringsverksamheten påbörjats.

Vid sidan av utarbetandet av den digitala strategin i våras påbörjades nya program: artificiell intelligens, maskinell inlärning, kompletterad verklighet, virtuell verklighet, Cyber Security, säkerhet och dataskydd. Till exempel Cyber Security är ett livsviktigt grundläggande element som skär igenom flera branscher och som måste vara i skick på alla ställen. Utan dataskydd på militär nivå är det ingen idé med att utveckla ett intelligent sjukhus, intelligent trafik eller andra krävande lösningar.

Enligt en aktuell uppskattning kommer enbart den virtuella verkligheten mätt i pengar att år 2025 globalt sett vara värdefullare än vad televisionen är nu. Den kommer att innebära en fullständig omvälvning inom underhållning, undervisning och underhåll. Den medicinska kunskapen i världen fördubblas för närvarande var 74:e dag. Eftersom det tar cirka 16 år att specialisera sig som läkare, är en "nyutexaminerad" läkares kunskaper ohjälpligen föråldrade. Det behövs artificiell intelligens. Utöver detta satsar Tekes även på kompletterad och virtuell verklighet. Målet är att skapa nya koncept som utnyttjar digitalteknik och att förnya ekosystem, digitala tillämpningar och modeller för affärsverksamhet som baserar sig på digitalteknik. Man kommer bl.a. att förena artificiell intelligens i hög grad med den kommande digitala hälso- och sjukvården i sin helhet.

Redan om fem år, för att inte tala om år 2025, kommer världen att vara helt annorlunda. Antalet Connected Devices-enheter, som det globalt sett för tillfället finns cirka 10 miljarder av i världen, kommer att femdubblas fram till år 2020. Inom samma tid ökar antalet sensorer till mer än 200 miljarder. Inom mobildata är Finland redan nu det ledande landet i världen. I fjol använde vi i medeltal fem gigabyte data/användargränssnitt i månaden. Mängden kommer att femdubblas fram till år 2025. Det lönar sig att fundera på vad det här innebär.

En teknik som kommer att innebära en omvälvning i framtiden och som också Tekes satsar på är blockchain – blockkedjetekniken. Med den kan man med ett system för distribuerad verifiering förslagsvis sköta betalningar mellan två parter utan mellanhänder till exempel med hjälp av bitcoin. Teknik av typen blockchain kommer att ersätta den tredje betrodda parten i världen, som bl.a. banker och försäkringsbolag baserar sig på. Detta kommer förmodligen att förändra världen mer än internet någonsin gjort. Åtminstone inom OP Gruppen har man redan vaknat upp till denna förändring.

Pekka Sivonen
Författaren är direktör med ansvar för digitaliseringsstrategier och -program vid Tekes
twitter: @pekka_finland

comments powered by Disqus