Kari Komulainen: #industrin i omvandling – intelligenta produkter och intelligent produktion skapar affärsverksamhet

2014-01-30

Trots att digitaliseringens grundteknologier som mikrokretsar och Internet har funnits i årtionden förvandlar de hela branscher i en allt snabbare takt. Som bäst genomgår till exempel detaljhandeln och media en grundlig omvandling tack vare digitaliseringen. Motsvarande genombrott sker också inom den tillverkande industrin.

Industrin har redan på många sätt utnyttjat informationsteknik. Det gäller inte enbart produkter och produktplanering, utan också produktionsstyrning och automation. Trots det är de framtida förändringarna, påskyndade av industriellt Internet och nya produktionstekniker, så genomgripande att till exempel den tyska industrins intresseorganisationer kallar utvecklingsfasen "Den industriella revolutionen 4.0".

Industriellt Internet är den industriella revolutionens centrala drivmotor. Produkter och system kan samla in och utbyta information om verksamheten. Realtidskommunikationen omfattar också informationstrafik mellan produktionsenheterna och styrning av hela värdenätverk. I och med att förmågan att producera och utnyttja stora mängder informationsmaterial utvecklas, kan man också bygga upp en mängd olika tjänster på basis av produkterna. Uppskattningen är att 80 procent av den nya affärsverksamhet som varornas Internet (Internet of Things, IoT) skapar utgörs av tjänster.

Vid sidan av industriellt Internet är nya produktionsteknologier på väg in i produktionen, som till exempel additiv tillverkning (3D-utskrift). I och med att planeringen av komponenter och produkter inte längre styrs av tillverkningsbegränsningar på samma sätt som förut kan man optimera produkternas egenskaper beträffande såväl geometri som material. Det blir också lättare att förlägga produktionen närmare kunderna, sprida ut produktionen samt skräddarsy produkter utgående från kundernas behov. Liksom industriellt Internet påverkar de nya produktionsteknologierna företagens affärsmodeller i hög grad.

När PC-datorerna började dyka upp i hemmen trodde man att de i främsta hand skulle användas som elektroniska receptarkiv. Det finns en risk att man nöjer sig med att tillämpa industriellt Internet och de nya produktionsteknologierna för befintliga produkter, trots att man med hjälp av den nya teknologin skulle kunna skapa helt nya produkter och tjänster.

Det väsentliga är i sista hand att man fokuserar på att identifiera och lösa kundernas behov. Det vi lärt oss av användandet av Internet hittills är att digitaliseringen omformar affärsmodeller på ett genomgripande sätt. Här hamnar de företag i underläge, som trodde att förändringen inte skulle nå dem.

I den pågående brytningstiden är det föregångarna som håvar in den största nyttan. De övriga kan bli tvungna att erfara digitaliseringens negativa sidor i form av förlust av affärsverksamhet. Tekes finansierar därför föregångare som vill förnya sina produkter, tjänster och sin produktion med hjälp av industriellt Internet och nya produktionsteknologier.

Kari Komulainen
direktör, tillväxtföretag
Tekes
Twitter: @KariKomulainen #uudistuvateollisuus

 

comments powered by Disqus