Jussi Kajala: Vad händer när konkursen står för dörren?

2014-08-19

Vi har under de senaste åren fått till stånd en bättre företagskultur i Finland, lärt oss acceptera misslyckanden och stärkt vår risktolerans. En ny generation startar lovande företag i en sporrande miljö, exempelvis Venuu, Ovelin och Nordic Business Forum.

I det nuvarande ekonomiska läget stämmer riskerna i företagsverksamheten både företagare och deras intressegrupper till eftertanke. Som högriskfinansiär är Tekes också intresserad av om vi sporrar de finländska företagen till rätt slags risktagning. Forskningshuset Tempo Economics gör som bäst en utredning av de kundföretag till Tekes vilkas verksamhet har upphört under 2000-talet. I undersökningen utreds vad som händer med personalen, kunskaperna och kundrelationerna i de här företagen, dvs. det immateriella kapitalet, efter att företagets verksamhet upphör. Vad händer när konkursen står för dörren?

År 2013 gick 67 av Tekes kundföretag i konkurs. Tekes har årligen omkring 5 000 kunder som har fått finansiering under de fem senaste åren eller som fortfarande har kvar av Tekes lån. Det innebär att omkring 1 procent av våra kunder går i konkurs årligen.

Under den första etappen av Tempo Economics undersökning gjordes telefonintervjuer med representanter för 200 företag vars verksamhet upphört. Av de intervjuade hade ca 140 verkat i företag som slutat i konkurs. Andra orsaker till att verksamheten upphört var bland annat företagsarrangemang och kontrollerade nedkörningar.

Största delen, omkring 60 procent, av de intervjuade tyckte att Tekes finansiering var betydande eller till och med avgörande för företagens produktutveckling. Det är alltså fråga om en grupp företag vilkas verksamhet Tekes har satsat stort på.

Konkursernas effekt på arbetslösheten är förvånande: endast en liten del (13 %) av dem som svarade på enkäten uppger att central personal i företaget har blivit arbetslös efter att verksamheten upphörde. De svarande bedömer att de anställdas och även företagsledningens kompetens utvecklades i det nedlagda företaget. Den här kompetensen har senare utnyttjats i andra företag.

Största delen (83 %) av personalen har enligt de svarandes uppgifter stannat kvar i Finland efter att företagets verksamhet upphörde. De som åker utomlands för att arbeta söker sig främst till Nordeuropa.

I omkring hälften av fallen (46 %) utnyttjas resultaten från produktutvecklingen i det nedlagda företaget i andra företag. De svarande underströk emellertid att en betydande omständighet är den kompetens som de anställda har utvecklat i arbetet med produktutvecklingen och vars nytta det är svårt att bedöma i andra företag och organisationer.

It-branschen visar sig särskilt till sin fördel. Experterna inom it-branschen är den grupp som bland de svarande klarast har hållit sig kvar inom samma bransch efter att företagets verksamhet upphörde. I svaren från it-branschen kommer det tydligt fram att företagsverksamheten är mer dynamisk, mer experimentell och ofta kortvarigare än inom andra branscher. Verksamheten är ofta projektbetonad så att kompetensen utnyttjas inom en kort tid i nya projekt i nya företag.

Även om de som har investerat i företaget lider svåra ekonomiska förluster i konkursfallen ser det ändå ut som om riskplacerarna inom vår kundkrets inte behövde oroa sig för att orsaka arbetslöshet. Likaså är det ett gott tecken att 46 procent av resultaten från produktutvecklingen inte stannar i byrålådan.

Ett misslyckande får inte i någon händelse vara något att sträva efter eller ett mål att uppmuntra, men sporrarna för risktagning ska vara rätt valda i förhållande till de olägenheter konkurser leder till. När vi fortsätter att utveckla företagskulturen ska vi lägga på minnet att en konkurs inte betyder att kunskaperna, förmågan eller innovationerna försvinner. Den personliga risken i företagandet är fortfarande alltför tuff jämfört med samhällsnyttan. Arbetet med att sporra företagande och risktagning pågår fortfarande.

Jussi Kajala
Expert
Effektbedömning

Resultaten från intervjuundersökningen om hur immateriellt kapital överförs när företagsverksamheten upphör i Tekes kundföretag (länk till pdf-filen)

Undersökningen om hur immateriellt kapital överförs när företagsverksamheten upphör blir färdig i slutet av 2014. Resultaten publiceras på Tekes webbplats.

comments powered by Disqus