Pirjo Kyläkoski: Från tankesmedja till arbetssmedja – från tanke till implementeri

2013-03-21

Framsynsarbetet för statsrådets framtidsredogörelse gav flera idéer för nya experimentprojekt. Vissa inleddes medan arbetet ännu pågick.

Tekes tar nu steget vidare med dessa experimentprojekt, och med experimentkulturen i allmänhet.

I arbetet med framtidsredogörelsen tillämpades för första gången ett koncept baserat på öppenhet och dialog. I arbetet deltog statsrådets kansli, Sitra, Finlands Akademi och Tekes. Vägarna för Finlands framtid presenteras i en webbrapport.

Snabbare och effektivare resultat genom experimentprojekt

Tanken bakom de olika experimentprojekten är att man ska komma ifrån det överflödiga med parallella tankeprocesser som överlappar med varandra, och istället arbeta tillsammans. Då man förenar sina krafter och samarbetar blir invecklade helheter lättare att hantera. Denna typ av samarbete är en väsentlig punkt i alla systemiska och strukturella förändringar.

Ett småskaligt experiment är ett snabbt sätt att komma igång. Experimentet kan också avslutas lika snabbt om man märker att det inte går i önskad riktning. Att misslyckas är tillåtet – det som räknas är att man hela tiden följer med vad som händer och ändrar kurs efter behov. Experimentet kan utvidgas till en handlingsmodell, och det går också enkelt att utveckla det till en affärsverksamhet på t.o.m. global nivå. Slutdestinationen är okänd; det enda man känner till är riktningen.

Ett exempel på ett experimentprojekt som inletts inom ramen för framtidsredogörelsen är statsrådets strukturexperiment. I experimentprojektet deltar studerande vid Aalto-universitetet samt statsrådets kansli och finansministeriet. De simulerar en struktur i vilken ministerierna lättare kan ta tag i saker som kräver en sektorsöverskridande överblick och gemensamma insatser.

Tekes samordnar experimentprojekten i anslutning till framtidsredogörelsen. Många av idéerna kan sättas på prov inom Tekes olika program. Exempelvis inom programmet Fiksu kaupunki finns det möjlighet att genomföra experimentprojekt som går ut på energismarta lösningar, smidig avfallshantering och tillgång till service, dagvård och trafiksystem.

I Danmark har experimentprojekt startats för att testa nya koncept. Äldreomsorg genom ICT, olika trafiklösningar, negativ ränta och flexibel arbetsmarknad är exempel på experimentprojekt som i vissa fall har blivit verkliga lösningar. De utmaningar som har lösts är bekanta också här i Finland.

Modellen Nationell framsyn är vår nyckel till framtiden

Arbetet med framtidsredogörelsen ska utgöra grunden för en nationell framsynsmodell. Modellen bygger på framsyn genom ett effektivt tillvaratagande av relevant strategisk information. Statsrådets framtidsredogörelse, som utarbetas med fyra års mellanrum, är en viktig paraplyprocess på detta område. Nätverket Team Finland bidrar till arbetet med strategisk information och perspektiv från omvärlden.

Det behöver finnas framsynsprocesser på både individuell nivå och gemensam nivå. En fungerande symbios mellan bägge är nyckeln till skapandet av framtid i Finland.

Finland blir en föregångare genom att vi har en stark vision om vår potential, en gemensam vilja att förverkliga den och de medel och metoder som behövs för att komma igång. Vi behöver djärvhet att inleda förändringarna och kunskap och förmåga att arbeta tillsammans. Att inleda förändringen är en skyldighet som ankommer på oss alla.

Framsynsrapporten för framtidsredogörelsen

Pirjo Kyläkoski, framsynschef, Tekes

comments powered by Disqus