Tuomo Alasoini: Försvinner arbetsplatserna?

2013-10-23

Den teknologiska utvecklingen ersätter en stor del av de nuvarande arbetena under de närmaste åren. Den amerikanska uppfinnaren och futuristen Raymond Kurzweil tror att den artificiella intelligensen går förbi människan 2045. Tanken om att arbetet tar slut i och med den teknologiska utvecklingen är inte ny. Enligt optimisterna frigör teknologin människorna från förvärvsarbete till ädlare hobbyer. Pessimisterna å sin sida varnar för en tudelning av samhället. Det är pessimisterna som har övertaget i debatten.

Innovationer i nyckelposition

Ett av problemen med diskussionen om att arbetet tar slut är att teknologins effekter ofta ses på ett ensidigt sätt. "Den första vågen" av den ICT-drivna produktivitetsökningen startade på 1990-talet. Vågens kärna låg i att ICT allmänt började användas i produkter, tjänster och processer. "Den andra vågen" av produktivitetsökningen bygger mer på ICT-driven affärsverksamhet, ledarskap och organisatoriska innovationer. För det här behövs kreativa insatser av en stor grupp människor och det ger upphov till nya arbetsuppgifter.

Konkurrenskraften i affärsverksamheten beror på affärsidéernas hållbarhet och på förmågan att förverkliga idéerna med hjälp av effektiva och anpassningsbara processer som håller hög kvalitet. Det väsentliga är följande ekvation: människor + idéer + processer + teknologi. Företag som kan hantera allt det här är framgångsrika – inte de som använder den senaste teknologin.

Människorna antas ofta vara den teknologiska utvecklingens passiva offer. Ändå har människorna genom tiderna visat sig vara kreativa och uppfinningsrika. Det finns alltid personer som hittar på nya sätt att använda teknologins möjligheter till sin fördel. De unga generationerna har redan som barn anpassat sig till informationsteknologin och dess växelverkan. Bland dem finns det människor som utvecklar innovationer som vi ännu inte kan drömma om.

Den tredje orsaken varför jag inte håller med pessimisterna är att vi har världens näst bästa arbetskraft efter Schweiz. I USA har det uppskattats att upp till 47 % av arbetsplatserna hotar att försvinna under de följande 20 åren, och landet blir långt efter Finland i tidningen Business Insiders jämförelse. Resultaten i Tekes färska MEADOW-undersökning visar också att Finlands arbetskraft har en stark vilja och kapacitet att utvecklas. Det är ändå inte lätt att hållas på toppen.

Tre typer av arbete erbjuds

Förändringarna är mest radikala i arbeten där innehållet kan omvandlas till digital form och där resultaten på det här sättet kan överföras. Det här gäller i fortsättningen också det allt mer krävande expertarbetet. Vägen till det här är Big Data. Komplicerade samhälleliga eller företagsekonomiska problem kommer knappast heller i framtiden att kunna lösas med hjälp av datasystem eller med hjälp av kommunikation mellan maskiner. "Den andra vågens" innovationer skapar också nya expertarbeten.

Många saker förändras i och med den teknologiska utvecklingen. Inte ens en hög utbildning garanterar längre något skydd på arbetsmarknaden. I framtiden kan de med lägre löner, som gör sådant arbete som kräver växelverkan och kundservice och vars arbete är för svårt eller dyrt att digitalisera, ha en säkrare ställning än de högt utbildade som arbetar med information. Det samma gäller flera arbeten som kräver praktiskt kunnande och som ofta är anknutna till någon särskild plats.

Vår ekonomiska välfärd beror på hur mycket expertuppgifter med hög produktivitet det finns i Finland. Jim Clifton, styrelseordförande i företaget Gallup, förutser att världens bruttotillgångar ökar under de följande 30 åren med 140 miljarder dollar. Nästa världskrig utkämpas inte på marken med vapen, utan med kunnande om var arbetena med hög produktivitet placerar sig. Upp till bevis också för Tekes!

Tuomo Alasoini
Ledande expert

comments powered by Disqus